'แม่วัยรุ่น'ท้องแล้วต้องได้เรียน

| |
อ่าน : 2,659

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

\'แม่วัยรุ่น\'ท้องแล้วต้องได้เรียน thaihealth

เวทีการประชุมระดับชาติ สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด "การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : จากยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคี ต่าง ๆ รวม 19 องค์กร จัดขึ้น ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้ว

นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คน ที่ 2 กล่าวว่าข้อเสนอแนะและองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 1,600 คน จะนำไปสังเคราะห์ข้อเสนอแนะในการยกระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ให้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายลดอัตราตั้งครรภ์ของวัยรุ่นลงครึ่งหนึ่งให้ได้ภายในปี 2569 และสามารถป้อง กันปัญหาได้อย่างยั่งยืน

\'แม่วัยรุ่น\'ท้องแล้วต้องได้เรียน thaihealth

ด้าน นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ "ท้องไม่พร้อม.ทำยังไงให้พร้อม" ว่า หลังจากทุกฝ่ายได้ร่วมกันทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามสาระสำคัญใน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ผลคือ แนวโน้มสถานการณ์การตั้งครรภ์วัยรุ่น ค่อย ๆ ลดลง โดยดูได้จากอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นที่มีอายุ 15-19 ปี จากที่เคยมีอัตราสูงสุดถึง 53.4 ต่อพัน ในปี 2554 และ 2555 ล่าสุดตัวเลขลดลงเหลือ 39 ต่อพัน ในปี 2560 และตัวเลขนี้เชื่อถือได้ เพราะนับเฉพาะการคลอด ซึ่งปัจจุบันการคลอดในประเทศไทยเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเกือบ 100% แล้ว

"แม้ตัวเลขเหล่านี้จะแสดงถึงความสำเร็จน่าพอใจ แต่ถ้าเทียบกับบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ตัวเลขการตั้งครรภ์วัยรุ่นในกลุ่มเดียวกัน เหลือเพียง 4-5 คนต่อพันเท่านั้น นอกจากนี้ยังมี วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์จำนวนมากที่ประสบกับความไม่พึงปรารถนามากมาย นักเรียนหลายคนยังถูกบีบให้ย้ายหรือออกจากโรงเรียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ โครงการที่ดีจำนวนมาก ยังไม่เปิดให้เกิดทางเลือกที่ดี"

ด้าน นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาอิสระคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น กล่าวว่าปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ออก แบบการเรียนสำหรับเด็กท้องในวัยเรียน เช่น ไปคุมสอบที่บ้านให้ทำรายงาน มีครูไปเยี่ยมที่บ้านสม่ำเสมอ ซึ่งการเรียนระบบออนไลน์ยังไม่สามารถจะบ่งชี้ได้ว่าเด็กเข้าถึงการเรียนการสอนได้เพียงใด อย่างไรก็ตาม 4-5 ปี ที่ผ่านมา ผู้หญิงที่อายุไม่ถึง 20 ปีมาคลอดที่โรงพยาบาลเป็นหลักแสน แต่พบว่าหลังจากคลอดลูกกลับเข้ามาเรียนในระดับปริญญาตรีเพียง 700 กว่าคน ซึ่งไม่ทราบว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไปประกอบอาชีพอะไร

\'แม่วัยรุ่น\'ท้องแล้วต้องได้เรียน thaihealth

นพ.วิวัฒน์ กล่าวต่อว่า มีข้อเสนอแนะว่าหลังจากนี้รพ.ต้องเก็บข้อมูลของผู้หญิงอายุไม่ถึง 20 ปีมาคลอดลูก ต้องสอบถามอาชีพ และความประสงค์ที่จะคุมกำเนิด โดยสิทธิหลักประกันสุขภาพให้ผู้หญิงสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้หญิงอายุต่ำกว่าอายุ 20 ปีเมื่อไปคลอดลูกที่รพ.แล้ว สามารถใส่ห่วงคุมกำเนิดกึ่งถาวร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีราคาอยู่หลักพัน สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 3 ปี ซึ่งเป็นยาคุมกำเนิดที่ฝังในใต้ผิวหนัง ป้องกันท้องซ้ำ นอกจากนี้ต้องทำงานป้องกันการท้องอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขกำลังทำยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยฉบับใหม่เน้นสร้างค่านิยม ทำให้ถุงยางเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ เช่นเดียวกับผ้าอนามัย เสมือนหน้ากากป้องกันฝุ่น และจะต้องแจกจ่ายถุงยางอนามัยให้ทั่วถึง ถุงยางอนามัยจะขาดแคลนไม่ได้ ต้องควบคุมคุณภาพถุงยาง และต้องทำสภาพแวดล้อมให้เข้าถึงถุงยางอนามัย และประเมินผลการทำงานยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัย จากสถิติที่ผ่านมาเห็นว่าการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นจากร้อยละ 50 เพิ่มเป็นร้อยละ 75 แต่หวังว่าจะเพิ่มเป็น ร้อยละ90 ได้ ถ้าเพิ่มได้ปัญหาการมีเพศ สัมพันธ์การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะลดลง

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กำหนดเป้าหมายลดอัตราการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นให้เหลือต่ำกว่า 25 ต่อพันภายในปี 2569 โดยขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 1. ส่งเสริมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 2. ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการป้องกันปัญหา 3. จัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์รวมถึงการคุมกำเนิดที่วัยรุ่นเข้าถึงได้ง่าย 4. การดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการสังคมสำหรับวัยรุ่นที่ประสบปัญหา 5. การจัดการความรู้และระบบข้อมูล

กฎหมายออกมาคุ้มครองแม่วัยรุ่นมีพื้นที่ทางสังคมและได้รับคุ้มครองสิทธิ.ท้องแล้วต้องได้เรียน.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ความมั่นคงทางอาหาร ครัว ชุมชน น้ำท่วม แผ่นดินไหว  องค์กรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  วงจรชีวิตยาว  งาน  ทพ.กฤษดา เรืองอารี  ฟุตบอลยูโร 2012  ห้ามดื่มเหล้า เบียร์ รัฐวิสาหกิจ รถยนต์ โทษ เมาขับ  ยาแก้อักเสบ  สมุดความดี  เปลี่ยนการกิน  ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  สภาพความมั่นคง  อาหารมั่นคง  เผาป่า  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานโครงการ พัฒนาศักยภาพแพทย์ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์  ภาคีงานงดเหล้าและอบายมุข  สารไนเตรท์  สปา  คลิปสั้น  สร้างสุุข  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม