ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ สร้างวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี

| |
อ่าน : 4,218

ที่มา : กรมอนามัย

กรมอนามัยส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ สร้างวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี thaihealth

แฟ้มภาพ

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์สู่การพัฒนากลไกการดำเนินงานเพื่อวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี เพื่อขับเคลื่อนภาคสังคมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยทำงานโดยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนนโยบาย แนวคิด และประสบการณ์การดำเนินงานให้เกิดการเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์สู่การพัฒนากลไกการดำเนินงานเพื่อวัยทำงานหุ่นดีสุขภาพดี ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ว่า ข้อมูลจาก คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center) กระทรวงสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2557 - 2561 พบว่า ประชาชนวัยทำงานอายุ 30 - 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 52.8 และจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า คนไทยวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมกินผักผลไม้ต่อวันเพียงพอตามข้อแนะนำเพียงร้อยละ 25.9 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ร้อยละ 19.2 มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพียงร้อยละ 36.43 มีภาวะอ้วน ร้อยละ 37.5 พบโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 24.7 จากสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นปัจจัยเบื้องต้นกับสุขภาพของคนไทยไม่สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุของประเทศที่ประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นทั้งเพศหญิงและเพศชายแต่พบว่าเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคกระดูก โรคไต และโรคความจำเสื่อมซึ่งโรคเหล่านี้ สามารถป้องกันได้หากประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม

 “การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มประชาชนวัยทำงานให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการกิน กิจกรรมทางกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก นั้น กรมอนามัยได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ โดยสร้างผู้นำสุขภาพ (Health Leader) เพื่อเป็นแกนนำในการกระตุ้น ผลักดัน และขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน และดำเนินการขยายพื้นที่ในระดับภูมิภาคโดยสร้างผู้นำสุขภาพ และจัดทำองค์ความรู้ รวมทั้งจัดทำสื่อที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ทำให้ประชาชนวัยทำงาน หุ่นดี สุขภาพดี สามารถเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ ดูแลครอบครัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์สู่การพัฒนากลไกการดำเนินงานเพื่อวัยทำงานหุ่นดีสุขภาพดีในครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนวัยทำงาน รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนนโยบาย แนวคิด และประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมาให้เกิดการเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆร่วมกันให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม