สจล.ผุดศูนย์วิจัย-ออกแบบงาน

| |
อ่าน : 410

ที่มา : ข่าวสด

สจล.ผุดศูนย์วิจัย-ออกแบบงาน thaihealth

แฟ้มภาพ

สจล.ผุดศูนย์วิจัย-ออกแบบงาน  ผนึกกำลังสถาบันดังสิงคโปร์บริการ3ด้านหลัก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดตั้ง "ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์" หรือ "อาร์ซีดีซี" (RCDC) เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการงานออกแบบสร้างสรรค์และศูนย์รวมเครือข่ายหน่วยงานวิจัยออกแบบ ที่ครอบคลุมทั้งศาสตร์และศิลป์ด้านการออกแบบทุกแขนง จากการผสานพลังความร่วมมือสหสาขาวิชาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม มุ่งยืนหนึ่งงานออกแบบสร้างสรรค์จากประสบการณ์ผู้ใช้งานจริง ผ่าน 3 บริการหลัก อาทิ การให้บริการงานออกแบบสร้างสรรค์ การให้คำปรึกษา การอบรม

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. จัดตั้งศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (Research and Creative Design Center) หรืออาร์ซีดีซี เพื่อเป็นศูนย์บริการงานออกแบบสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบและนักศึกษาที่สนใจ โดยประสานความร่วมมือกับคณาจารย์ นักวิจัย และเครือข่ายของคณะที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบมาเป็นที่ปรึกษา ผ่านแนวคิดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในการออกแบบ ครอบคลุมงานออกแบบทุกแขนงตั้งแต่สถาปัตยกรรมผังเมือง ออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ที่พักอาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ออกแบบศิลปอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ กราฟิก ศิลปกรรม ไปจนถึงงานประติมากรรม ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยมีบริการหลัก 3 ด้าน คือ

1.การให้บริการงานออกแบบสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบและมี ส่วนร่วมกับผู้ใช้งานจริง 2.การให้คำปรึกษาแนวทางการออกแบบและการบริหารจัดการงานสร้างสรรค์ และ 3.การอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ

ผศ.ดร.อันธิกากล่าวต่อว่า นอกจากนี้ศูนย์ดังกล่าวมุ่งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางบูรณาการ สหสาขาวิชา ทั้งด้านการแพทย์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ กับภาคอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานของหน่วยวิจัยและออกแบบ ของคณาจารย์และเครือข่ายภายในสถาบัน อาทิ หน่วยวิจัยและสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อทุกคน หน่วยออกแบบด้วยประสบการณ์ผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นศูนย์ร่วมกับ User-Experience Center (UXC) สิงคโปร์ โพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม