ประชุมบูรณาการ 4 เครือข่ายสร้างสุขภาวะ

| |
อ่าน : 1,334

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ประชุมบูรณาการ 4 เครือข่ายสร้างสุขภาวะ thaihealth

4 จังหวัด กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดประชุมบูรณาการ พชอ.(นายอำเภอและสาธารณสุขอำเภอ) ร่วมกับเครือข่าย 4 ส. สธ. สปสช. สสส.และ สช.เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างสุขภาวะ

ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หรือนายอำเภอและสาธารณสุขอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ, ภาคีเครือข่าย 4 ส. ได้แก่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขตพื้นที่ 7 และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้างสุขภาวะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยมีจำนวนผู้เข้าประชุมประมาณ 270 คน การประชุมในครั้งนี้ มีเวทีเสวนาเรื่อง ความคาดหวังและการสนับสนุนของหน่วยงาน 4 ส.ต่อ พชอ. ได้แก่ 1.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 2.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น โดย นพ. ปรีดา แต้อารักษ์ ผอ.สปสช.7 ขอนแก่น, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส., นายสุรพงษ์ พรหมเท้า รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 7 และมี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตรีแก้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเวทีในการเสวนาเพื่อสะท้อนประเด็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่เขต 7 คือ เรื่องปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วย

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพในสังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพต้องใช้กลไกบูรณาการระบบสุขภาพในหลากหลายมิติ การที่มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นั้น ซึ่งนับเป็นกลไกใหม่ที่มีรูปแบบการทำงานเชื่อมร้อยองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดเป็นฐาน ทำงานผ่านกลไกคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ด้วยภารกิจหลัก 5 ร่วม คือ ร่วมประสาน ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมชี้ทิศทาง ร่วมบูรณาการ และร่วมระดมกำลังขับเคลื่อน สร้างพื้นที่บูรณาการงานด้านสุขภาพ อำนวยการให้เกิดทิศทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในพื้นที่ และผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ให้ตรงกับความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน

“ในขณะที่ สุขภาวะ คือ ภาวะที่บุคคลมีความแข็งแรงทั้งกาย ทางจิตใจ อยู่ในสังคมที่เป็นสุข และสามารถ “คิดเป็น ทำเป็น” ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า “สุขภาวะ สะท้อนเป็นรูปธรรมของคุณภาพชีวิต” และได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ให้แต่ละอำเภอทุกจังหวัดมี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทำหน้าที่กำหนดแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในอำเภอ และดำเนินการให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนงานดังกล่าว โดยบูรณาการและระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในอำเภอทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกันและเชื่อมประสานกัน ในระดับต่าง ๆ ทั้งหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดและเขตสุขภาพ โดยใช้กลไกที่มีอยู่และเครือข่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่าย 4 ส.หลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ในการบูรณาการกลไกที่มีอยู่ สุ่การแสวงหาแนวทางร่วมมือกันในการสร้างสุขภาพให้กับประชาชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม