ขยายโครงการ “1 วัด 1 รพ.” ครอบคลุม รพ.-วัดทั่วไทย

| |
อ่าน : 737

ที่มา  : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ขยายโครงการ “1 วัด 1 รพ.” ครอบคลุม รพ.-วัดทั่วไทย thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายโครงการ “1 วัด 1 รพ.” ปี 2562 ตั้งเป้าดำเนินการ 16,660 แห่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  เน้น 5 กิจกรรมหลัก คือ การจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์  การขับเคลื่อนตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์  วัดส่งเสริมสุขภาพตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ และวัดร่วมพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพพระสงฆ์อย่างยั่งยืน มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “1 วัด 1 โรงพยาบาล” ให้ครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดูแลจำนวนวัดเพิ่มมากขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยในปี 2562 ตั้งเป้าขยายไปยังโรงพยาบาล-วัด 16,660 แห่งทั่วประเทศ ใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เป็นกลไกหลัก ใน 5 กิจกรรมคือ การจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ การขับเคลื่อนตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์วัดส่งเสริมสุขภาพ ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ และวัดร่วมพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

“ในระยะแรกได้ให้โรงพยาบาลระดับจังหวัด/อำเภอ ดูแลวัดที่อยู่ใกล้ๆ อาจจะดูแลวัดมากกว่า 1 แห่ง ตามความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล โดยเข้าไป ถวายธูป-เทียนไร้ควัน ถวายชุดความรู้ด้านสุขภาพ ตรวจคัดกรองสุขภาพ  โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ ช่วยสนับสนุนให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย  ช่วยแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพพระสงฆ์ด้วยอาหารใส่บาตรที่ลดหวาน-มัน-เค็ม รวมทั้งยังขอให้พระสงฆ์ช่วยเป็นหลักในการให้ความรู้เรื่องสุขภาพดีแก่ญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดอีกด้วย” ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าว

ทั้งนี้ จากการติดตามการดำเนินโครงการ “1 วัด 1 โรงพยาบาล” ที่ จ.ลำพูน ซึ่งมีวัดทั้งหมด 444 แห่ง  จับคู่วัดอุปถัมภ์และโรงพยาบาลครบทั้ง 79 แห่ง เป็นจังหวัดเดียวที่มีศูนย์ประสานงานพระอาสาสมัครประจำวัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง โดยได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญของสุขภาพพระสงฆ์ ดังนี้ จัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ครบ 444 แห่ง  มีวัดเข้าร่วมโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ 360 วัด จัดอบรมพระคิลานุปัฏฐากหรือ พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.)140 รูป ทำหน้าที่ ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพแก่ชุมชน ให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแก่พระสงฆ์ในพื้นที่ ประสานงานด้านสุขภาพพระสงฆ์กับคณะสงฆ์และหน่วยงานด้านสาธารณสุข โดยพระสงฆ์ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพครบทั้งจังหวัดจำนวน 1,884 รูป กว่าร้อยละ 50 มีภาวะเสี่ยงความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน  พบป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 81 รูป โรคอ้วน 264 รูป อาพาธติดเตียง 5 รูป ทั้งหมดได้ให้การดูแลต่อเนื่อง โดยกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มป่วยจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ดูแลด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก ควบคุมความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือด ให้ความรู้ประชาชนเรื่องการถวายอาหารพระสงฆ์ นอกจากนี้ ยังมีกองทุนสงฆ์อาพาธ กิจกรรมวัดปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ 200 นับเป็นการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม