ให้เด็กเป็นสื่อกลางเชื่อมปฏิญญา 'ชุมชนปลอดบุหรี่'

| |
อ่าน : 1,121

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND

ให้เด็กเป็นสื่อกลางเชื่อมปฏิญญา \'ชุมชนปลอดบุหรี่\' thaihealth

ให้เด็กเป็นสื่อกลาง เชื่อมเกิดปฏิญญา 'ชุมชนปลอดบุหรี่'

เก็บตกกิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างเพื่อชุมชนปลอดบุหรี่ โดยถือโอกาสในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่โดยมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างเพื่อชุมชนปลอดบุหรี่ ระหว่างเทศบาลตำบลหลุบ กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่นั้น ไม่อาจดำเนินการได้โดยลำพัง ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เป็นกลไกสำคัญ เทศบาลตำบลหลุบจึงได้จัดทำคำสั่งเทศบาลตำบลหลุบที่ 1/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และนำเอาสาระสำคัญจากกฎหมายไปสู่การนำไปปฏิบัติในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ เพื่อให้การดําเนินงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม