ทางออกผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ กับสังคมสูงวัย

| |
อ่าน : 7,677

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 

ภาพประกอบจาก สสส.

ทางออกผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิกายใจกับวันที่ไทยก้าวสู่สังคมสูงวัย thaihealth

การที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคสังคมสูงวัย ไม่เพียงแต่เราต้องเผชิญแต่กับเรื่องจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นไปถึงกว่าสิบล้านคนแล้ว ที่กำลังจะสวนทางกับอัตราการเกิดของประชากรเท่านั้น หากยังมีอีกปมที่ซ้อนลึกที่ แอบซ่อนอยู่ภายในที่ทุกฝ่ายมิอาจละเhds2407ลย นั่นคือปัญหาการละเมิดสิทธิผู้สูงวัย ที่สำคัญเกิดจากน้ำมือของ "คนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัว"

ยืนยันโดยข้อมูลจากสถิติคดีอาญาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า จำนวนผู้สูงอายุและความรุนแรงของการละเมิดสิทธิรุนแรงมากขึ้นทุกปี และบ่งบอกถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและคนในครอบครัวเปลี่ยนไป ทำให้ปรับตัวไม่ทันจึงเกิดเป็นปัญหา เรื่องความสัมพันธ์

ทางออกผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิกายใจกับวันที่ไทยก้าวสู่สังคมสูงวัย thaihealth

ดร.ภัทรพร คงบุญ นักวิชาการโครงการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มสผส.)​ เอ่ยว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถูกละเมิดสิทธิภายในครอบครัว โดยกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียว โสด ไม่มีลูกหลาน แต่มีความเจ็บป่วย เมื่อใช้ชีวิตไปถึงจุดเปลี่ยนจะทำให้รู้สึกอ่อนแอและต้องการที่พึ่ง บางรายอาจหาทางออกด้วยการแต่งงานใหม่หรือรับบุตรบุญธรรม โดยช่องว่างขนาดใหญ่ที่พบคือ ขาดกลไกการเฝ้าระวัง เพราะสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิคือ ทรัพย์สิน ทำร้ายจิตใจ ร่างกาย ตลอดจน ละทิ้ง เพิกเฉย ไม่ได้มีความเป็นอยู่อย่าง สมศักดิ์ศรี

"ความเปราะบางทางธรรมชาติที่ผู้สูงอายุเลี่ยงไม่ได้ คือ โรคประจำตัว ทำให้ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้น นอกจากนี้ ความเปราะบางทางธรรมชาติภายในตัว ทำให้เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิใน ทุก ๆ ด้าน"

ทางออกผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิกายใจกับวันที่ไทยก้าวสู่สังคมสูงวัย thaihealth

ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) จัดเวทีเสวนาสาธารณะ

เรื่อง "การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ : ปัญหาและ การจัดการ" เพื่อร่วมกันหาทางออกร่วมกัน ซึ่งในงานเดียวกันนี้  ดร.ภัทรพร ได้เสนอกลไกการเฝ้าระวังเชิงรุกว่า ควรส่งเสริมการป้องกัน โดยจัดอบรมให้ผู้เฝ้าระวังที่เข้าไปช่วยเหลือมีองค์ความรู้ มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อในอนาคตจะสามารถนำมาใช้ และต้องทำไปพร้อม ๆ กับมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม และมาตรการการศึกษาที่มีอยู่ ในขณะที่มาตรการเชิงรับได้เสนอให้มี One Stop Service ให้ผู้สูงอายุมาขอคำปรึกษาได้ในทุกเรื่อง และมีเจ้าหน้าคอยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสิ่งสำคัญคือ การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน

ทางออกผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิกายใจกับวันที่ไทยก้าวสู่สังคมสูงวัย thaihealth

"เมื่อยามที่คนเราอายุมากขึ้น จะมีการ เสื่อมถอยของร่างกายและระบบการตัดสินใจ" อีกหนึ่งข้อมูลที่ได้รับจาก ภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ที่ร่วมสะท้อนถึงรากปัญหา ที่นำมาสู่การทำงานของ สสส. ที่ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านงานวิชาการเพื่อเสนอทางเลือกในการพิทักษ์ทรัพย์สินของผู้สูงอายุ

โดยกล่าวว่า ทาง สสส. ร่วมกันหา ข้อเสนอทางวิชาการในการแก้กฎหมาย เพื่อให้เกิดกลไกการดูแลทรัพย์สินของ ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ได้เสนอให้มีการ เฝ้าระวังในชุมชน โดยให้ผู้คนคอย สอดส่องดูแลปัญหาเรื่องของความรุนแรง และช่วยให้การละเมิดทรัพย์สินของผู้สูงอายุลดลง รวมไปถึงข้อเสนอให้ประชาชนทั่วไปป้องกันตนเองเพื่อให้ตนไม่ถูกหลอกลวงทรัพย์สินเมื่อสูงวัย

ทางออกผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิกายใจกับวันที่ไทยก้าวสู่สังคมสูงวัย thaihealth

ขณะที่ พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้สูงอายุไทย (มส.พส.) กล่าวแนะนำว่า สิ่งที่จำเป็นต้องดูแลเมื่อผู้สูงอายุอยู่ คนเดียวคือ การทำให้วัฒนธรรมและปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวกลับคืนมา การทำงานกับผู้สูงอายุต้องขับเคลื่อน ในครอบครัว นอกจากนี้ชุมชนต้องมี ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังอย่างถูกต้อง มีอำนาจหน้าที่และมีสิทธิอันชอบธรรมในการเข้าไปสอดส่องดูแลเพื่อป้องกันการถูกฟ้องกลับ

ทางออกผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิกายใจกับวันที่ไทยก้าวสู่สังคมสูงวัย thaihealth

แต่หากลองสำรวจความรู้สึกในใจของผู้ถูกละเมิดอย่าง นวลจันทร์ โพทา ตัวแทนของผู้สูงอายุ วัย 83 ปี แล้ว เธอกลับให้มุมมองว่า ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงอยู่ต้องร่วมมือกัน และอย่ามองว่าเด็กต้องเลี้ยงดูผู้ใหญ่ เพราะที่จริงแล้ว ผู้สูงอายุก็สามารถดูแลกันเองได้ ซึ่งตนอยากให้เกิดการรวมตัวกันของแต่ละชุมชนในกลุ่มผู้สูงอายุ คอยผลัดเปลี่ยนเวรกันดูแลยามเจ็บป่วย เพราะไม่ใช่ ผู้สูงอายุทุกคนต้องการความช่วยเหลือ แต่ผู้ที่ยังแข็งแรงควรรวมตัวกันทำ สิ่งดี ๆ ให้กัน และการรวมพลังของ ผู้สูงอายุในชุมชนจะทำให้เกิดความ แข็งแรงอีกด้วย

อย่างไรก็ดี การละเมิดสิทธิในกลุ่ม ผู้สูงอายุไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวแต่เป็นปัญหา ที่สังคมและคนรอบข้างควรเข้าใจและให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างมาตรฐานป้องกันก่อนที่จะสายเกินแก้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม