สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

| |
อ่าน : 1,602

ที่มา : คู่มือ  สิทธิผู้ใช้บริการ รถโดยสารสาธารณะ

สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ thaihealth

แฟ้มภาพ

สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่จะได้รับความคุ้มครองจากผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเป็นแนวทางในการร้องเรียนต่อสู้ ดังนี้

1.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร  รวมทั้งความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย  ที่ถูกต้องเป็นจริงครบถ้วน  เพียงพอต่อการตัดสอนใจบริการ

2.ผู้ใช้บริการมีสิทธิ  ที่จะได้รับความเป็นธรรมในด้านสัญญา  และราคาค่าบริการ

3.ผู้ใช้บริการมีอิสระในการเลือกใช้บริการ  รถโดยสารด้วยความสมัครใจ และปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรม

4.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในทุกๆด้าน จากการใช้บริการรถโดยสาร

5.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการบริการจากรถโดยสารและผู้ให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

6.ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนเพื่อฟ้องร้อง  เพื่อให้ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา  เยียวยา  หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น

7.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายจากการประกันภัย  โดยไม่มีการประวิงเวลา  หรือบังคับให้ประนีประนอมความหรือสิทธิการฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหาย  หากพบว่าได้รับความเสียหายเพิ่มเติม จากค่าเสียหายที่ได้รับมาแล้ว

8.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหาย   ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ อนามัย  เสรีภาพ ทรัพย์สิน และสิทธิอื่นๆ ที่ถูกละเมิด

9.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายด้วยหลักแห่งพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

10.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนและของผู้อื่น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม