ผนึกกำลังสร้างเด็กไทย สูงดีสมส่วน

| |
อ่าน : 867

ที่มา: กรมอนามัย

ผนึกกำลังสร้างเด็กไทย สูงดีสมส่วน thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาวิชาการเวทีขับเคลื่อนเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับ      ภาคกลาง“การสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น” เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ระดับภาคกลาง รวมทั้งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพระหว่างภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด

           ทันตแพทย์หญิงวิกุล วิสาลเสสถ์ รักษาการทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเวทีขับเคลื่อนเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับภาคกลาง “การสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ว่า จากสถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนภาคกลางปี 2561 พบว่า นักเรียนมีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน ร้อยละ 63.99 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของประเทศที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 66 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 14.16 เด็กอายุ 12 ปี เพศชายสูงเฉลี่ย 149.28 เซนติเมตร เพศหญิงสูงเฉลี่ย 150.07 เซนติเมตร ซึ่งนโยบายกรมอนามัย กำหนดให้ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ เด็กชายควรสูงเฉลี่ย 154 เซนติเมตร เด็กหญิงควรสูงเฉลี่ย 155 เซนติเมตร ด้านทันตกรรม เด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก  ร้อยละ 38.2 พบฟันผุร้อยละ 29.0 หรือปราศจากโรคฟันผุในฟันแท้ ร้อยละ 71.0 แสดงให้เห็นปัญหาของเด็กวัยเรียนภาคกลางที่มีภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเริ่มอ้วนและอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื่อรังก่อนวัยอันควร ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศเพิ่มขึ้นในอนาคต ทุกภาคส่วนจึงต้องเข้ามาบูรณาการแผนงานและมีส่วนร่วมในการผลักดันเพื่อให้เกิดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน ฉลาด แข็งแรง และฟันไม่ผุผ่านกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น อาทิ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยให้เด็กมีส่วนร่วม ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึง เข้าใจ องค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุภาพของตนเองได้ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น คือ การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง เติบโตเต็มศักยภาพ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทักษะการดูแลสุขภาพตนเอง และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

          “ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาฯในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ระดับภาคกลาง พร้อมทั้งแสดงผลงานนวัตกรรมในระดับพื้นที่ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับครอบครัว ผู้ปกครอง และท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Family coacher เพื่อส่งผลต่อเด็กวัยเรียนภาคกลางสูงดีสมส่วน ฉลาดและแข็งแรง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัยเรียนวัยเรียนวัยรุ่นในการเพิ่มพูนองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นอย่างรอบด้าน” ทันตแพทย์หญิงวิกุล กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม