'Intrapreneur’ เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม

| |
อ่าน : 1,431

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaipr.net

\'Intrapreneur’ เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม thaihealth

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ภาคประชาสังคม (NGOs) กำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสร้างงานให้มีประสิทธิภาพ (Impact value) เท่าทันปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน และรุนแรง รวมถึงต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการให้ทุนเปล่า (Grant) จากทั้งภาครัฐและเอกชน โปรเจ็ค "Intrapreneur for Change" จึงเกิดขึ้น

เพื่อทดลองสร้างนวัตกรรมการทำงาน "การจับมือกันระหว่างคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถเฉพาะทางจากภาคธุรกิจ (Intrapreneur) กับผู้นำองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อเรียนรู้มุมต่าง ลดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง วางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนร่วมกัน"

โครงการ "Intrapreneur for Change" เป็นโปรเจ็คที่โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ร่วมมือกับ School of Changemakers ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คิดค้นและดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน จากการตระหนักถึงความยากลำบากที่ภาคประชาสังคมจะต้องเผชิญในการทำงาน โดยนับตั้งแต่ปี 2560 โครงการได้ทำการทดสอบและพัฒนาแพลตฟอร์มการทำงานร่วม ระหว่าง "Intrapreneur" อาสาสมัครคนรุ่นใหม่ผู้มีประสบการณ์และความถนัดเฉพาะทางที่แตกต่างกันจากภาคธุรกิจ 4 คน และ "ผู้นำหลักจากองค์กรภาคประชาสังคม" 4 องค์กร โดยหน้าที่หลักของ Intrapreneur คือ การเสาะหาลู่ทางในการพัฒนาจากความต้องการที่แท้จริงของผู้เผชิญปัญหาและร่วมพัฒนาแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ผู้นำองค์กรภาคประชาสังคมได้มีคู่คิดซึ่งมีมุมมองและความถนัดที่แตกต่าง เพื่อก่อให้เกิดการหนุนเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้นกว่าเดิม

\'Intrapreneur’ เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม thaihealth

นอกจากการดำเนินงานร่วมกันดังที่อธิบายในข้างต้นแล้ว ยังมีการเติมเต็มจากส่วนกลางในรูปแบบ "เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม" เพื่อหนุนเสริมการพัฒนากลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ และเป็นพื้นที่ให้ทุกคนจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเวทีย่อยสำคัญ 3 เวที คือ การสร้างกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสังคม การคิดและวางแผนการเงินแบบผู้ประกอบการสังคม และการจัดการและพัฒนาทีมในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ผลลัพธ์จากการดำเนินงานช่วงปี 2560 – 2561 Intrapreneurs นักวิจัย วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สะท้อนว่า นวัตกรรมการทำงานนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก โดยเฉพาะการเกิด "สุขภาวะทางปัญญา" ทั้งที่ฐานหัวและฐานใจ ดังสะท้อนให้เห็นได้จากกลยุทธ์การดำเนินงานใหม่ ๆ ที่เริ่มปรากฏผลให้เห็นเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมในโปรเจ็คมีการเติบโตขึ้นเกิดเป็น 'ผู้นำการเปลี่ยนแปลง' หน้าใหม่ที่จุดประกายให้ทุกคนเห็นว่า 'ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้นำร่วม (Collective leadership) ได้' เพียงลุกขึ้นมามีส่วนในการรับผิดชอบสังคม แล้วความสุขที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำร่วมกันจะเป็น 'ความสุขร่วม (Collective happiness)' ของสังคมอย่างแท้จริง

\'Intrapreneur’ เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม thaihealth

การดำเนินงานของ Intrapreneurs รุ่นแรก ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งการช่วยตั้งไข่ (Incubation) องค์กรให้มั่นคงตั้งแต่ฐานรากทั้งฐานหัวและฐานใจ การเติมเต็มในเรื่องการยกระดับมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้เข้มแข็งทัดเทียมด้านอื่น ๆ รวมถึงการช่วยเสาะหาลู่ทางในการเดินไปข้างหน้าต่ออย่างมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทาง 4 สไตล์ แตกต่างกัน "ธนัน รัตนโชติ" - เพื่อนคู่คิดที่ช่วยสังเกตและหาแนวทางพัฒนาระหว่างการดำเนินงาน, "วันวิสาข์ เหรียญรุ่งเรือง" - เพื่อนที่ไม่มองข้ามจุดอ่อนและพร้อมค้นหาทางเสริมให้ทัดเทียมจุดแข็ง, "ยุรนันท์ ยิ้มสาระ" - เพื่อนที่เห็นโอกาสแล้วคว้าให้อยู่หมัด ไม่ปล่อยให้โอกาสลอยหลุดมือไป และ "ณพี ธีระพิจิตร" - เพื่อนตัวเล็กที่ใจใหญ่ พร้อมพยายามทำทุกวิถีเพื่อพาเพื่อนของเธอเดินไปให้ถึงฝัน

\'Intrapreneur’ เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม thaihealth

หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่กำลังอยากลองร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม เรากำลังเปิดรับคนรุ่นใหม่เข้าโปรเจ็ค "Intrapreneur for Change" จำนวน 30 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเรียนรู้แพลตฟอร์มการทำงานและเครื่องมือ รวมถึงการสังเกตการณ์การทำงานของรุ่นพี่ในหน้างานจริงตามความสนใจ ติดตามรายละเอียดเพิ่มของโครงการและการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.schoolofchangemakers.com และ Facebook: โครงการผู้นำแห่งอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม