ก.แรงงานเปิดศูนย์ทดสอบฝีมือ 554 แห่งทั่วปท.

| |
อ่าน : 669

ที่มา :  มติชน

ก.แรงงานเปิดศูนย์ทดสอบฝีมือ 554 แห่งทั่วปท.  thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 554 แห่งทั่วประเทศ รองรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 19 สาขาอาชีพ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าตามที่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้ กพร.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เสริมสร้างการมีงานทำได้รับค่าจ้างตามทักษะฝีมือ มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนเชิงระบบ เร่งดำเนินการฝึกอบรม และทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินั้น ล่าสุด กพร.ได้ประกาศปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 19 สาขาอาชีพ จาก 83 สาขาอาชีพ

"การประกาศปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 19 สาขาอาชีพ จาก 83 สาขาอาชีพ ในครั้งนี้เปรียบเสมือนสิ่งจูงให้แรงงานมีการพัฒนาตนเองตั้งแต่การเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านนายจ้างและสถานประกอบกิจการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เข้าปฏิบัติงานในองค์กร หรือเลื่อนตำแหน่งต่างๆ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศ การจะได้ค่าจ้างดังกล่าวจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบกับ กพร. ซึ่งแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ประเมินจากการปฏิบัติงานหลายด้าน เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอย่างประหยัด การใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างถูกวิธี ใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในเวลากำหนด ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน สุดท้ายคือ ผลสำเร็จของงานมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์" นายสุทธิกล่าว

นายสุทธิกล่าวต่อไปว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั้ง 77 แห่ง เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมอนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบฯ อีก จำนวน 554 แห่งทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม บริษัท เอ เอ็น ไอ โลจิสติกส์ จำกัด ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

"ศูนย์ทดสอบ ที่ได้รับอนุญาตจะมีความพร้อมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบฝีมือ มีคณะกรรมการที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กพร. ผู้ทำการประเมิน ซึ่งจะเพียงพอต่อการรับบริการทดสอบฯ ของพนักงานในสถานประกอบกิจการ ช่างฝีมือ นักศึกษาอาชีวะ และประชาชนทั่วไป ส่วนในบางสาขาอาชีพโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูง มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดการทดสอบฯ ในสถานประกอบกิจการที่มีเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว สามารถนำใบรับรองไปใช้ในการปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานในสาขาที่มีประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือข้างต้นได้" นายสุทธิกล่าว และว่า ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0-2245-4837, 0-2245-1707 ต่อ 718 หรือสายด่วน 1506 ต่อ 4

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม