ผนึกกำลังพัฒนาจัดบริการปฐมภูมิในเรือนจำ

| |
อ่าน : 428

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ

ผนึกกำลังพัฒนาจัดบริการปฐมภูมิในเรือนจำ thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาสถานพยาบาลในเรือนจำให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ต้องขังเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ ดูแลครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค

           นายแพทย์ประพนธ์   ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับนายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการพัฒนาสถานพยาบาลในเรือนจำให้มีศักยภาพ ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและกำจัดโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

          นายแพทย์ประพนธ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์  และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมมือกันพัฒนารูปแบบการจัดบริการระบบบริการสาธารณสุขสำหรับ ผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางพัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิในเรือนจำ ให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและกำจัดโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  และเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ ซึ่งร่วมมือกับสองหน่วยงาน คือ กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่เพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำที่เป็นเครือข่ายระดับเขตหรือจังหวัด ดำเนินงานตามบริบทสภาพปัญหาและศักยภาพของพื้นที่

           “ความร่วมมือของหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงานนี้ จะช่วยให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้นโยบายการคืนคนดีสู่สังคมบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ โดยการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม และไม่ทิ้งกลุ่มคนด้อยโอกาสที่สุดของประเทศไว้ข้างหลัง” นายแพทย์นายประพนธ์  กล่าว

          สำหรับการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการใน 4 ด้าน คือ 1.โรงพยาบาลในเขตพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำ จำนวน 50 แห่ง 2.จัดห้องพักพิเศษสำหรับผู้ต้องขังที่ถูกส่งต่อมาจากเรือนจำ และสถานที่สำหรับนอนเฝ้าของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยจัดช่องทางพิเศษ 28 จังหวัด ห้องพิเศษ 12 จังหวัด และจัดสถานที่นอนเฝ้าฯ 11 จังหวัด 3.ออกระเบียบและแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกรมราชทัณฑ์ และ 4.จัดบุคลากรและจัดบริการในเรือนจำ  55 จังหวัด

          ทั้งนี้ ปัจจุบันมีเรือนจำทั่วประเทศจำนวน 143 แห่ง มีการจัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ 110 แห่ง ดูแลโดยโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 107 แห่ง แม่ข่ายของกรมราชทัณฑ์ 2 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม