Kick Off โรงเรียนปลอดบุหรี่-ความปลอดภัยทางถนนในชุมชน

| |
อ่าน : 619

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

Kick Off โรงเรียนปลอดบุหรี่-ความปลอดภัยทางถนนในชุมชน thaihealth

จ.กระบี่ เปิดเวทีประชุมชี้แจงผู้บริหารพื้นที่ Kick Off พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และความปลอดภัยทางถนนในชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน

วันนี้ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีสุขสันต์ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากลไกจุดจัดการเวทีประชุมชี้แจงผู้บริหารพื้นที่ Kick Off พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และความปลอดภัยทางถนนในชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนจังหวัดกระบี่ ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีสุขสันต์ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ โดยมี นายเฉลิมพล โอสถพรหมมา รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าประชุมรับนโยบาย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานที่เป็นปัญหากับประชาชนในจังหวัดกระบี่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขลดปัญหาการคุกคามสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนตามสภาพปัญหาและบริบทแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนภาครัฐจะมีบทบาทในเสริมให้เกิดการจัดการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน ซึ่งสามารถร่วมกันคิดและสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นมาตรฐานระดับนโยบายในวาระจังหวัดตามยุทธศาสตร์การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2560 ว่า จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีการสูบบุหรี่ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป สูงที่สุดในประเทศไทย คือร้อยละ 25.97 อัตราการป่วยและเสียชีวิตของประชาชน พบว่ามะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง โครงการและกิจกรรมที่ผู้บริหารมาร่วมเวที Kick Off ในวันนี้จึงเป็นเวทีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุพบว่า อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด 39.2 ต่อประชากรแสนคน พื้นที่อ่าวลึกอำเภอเหนือคลองและอำเภอเมืองกระบี่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ปัจจัยเสียงจากพฤติกรรมคนปัจจัยด้านรถยานพาหนะปัจจัยด้านถนนและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การจัดประชุมโครงการพัฒนากลไกจุดกิจการ (mode) ในวันนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นรูปประธรรมร่วมคิดร่วมทำและพัฒนากระบวนการต่างๆที่มีประสิทธิผล

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดกระบี่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเชิงนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ ให้คำแนะนำ เสนอความคิดเห็น ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายบูรณาการงานประจำและงานที่เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้สนับสนุนโครงการพัฒนากลไกจุดจัดการเพื่อขยายผลชุดความรู้สุขภาวะ "ศูนย์เรียนรู้สุขภาพจังหวัด" ให้ประชาชนตามเป้าหมายหรือเสริมให้เกิดการเรียนรู้และดำเนินการโรงเรียนปลอดภัยทางถนนในชุมชนโดยผู้บริหารเพื่อชุมชนและการประชุมชี้แจงผู้บริหารในพื้นที่ Kick Off วันนี้และหลังจากนี้จะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดการด้านการเตรียมความพร้อมโรงเรียนปลอดบุหรี่ระดับมัธยมศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินการจัดอันดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกชนิดร่วมกับชุมชนโดยเฉพาะบุหรี่ เพื่อป้องกันการสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเป็นพี่เลี้ยงครูสนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดประถมศึกษาเขตพื้นที่ให้เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม