นิด้าโพล สำรวจความคิดเห็นปัญหาฝุ่นละออง กทม.

| |
อ่าน : 505

ที่มา :  เว็บไซต์สยามรัฐ

นิด้าโพล สำรวจความคิดเห็นปัญหาฝุ่นละออง กทม. thaihealth

แฟ้มภาพ

นิด้าโพล เผย  คนกรุง-ปริมณฑล  หายใจไม่สะดวก 48.05% จากปัญหาฝุ่นละออง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ปัญหาฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2562 กรณีศึกษาจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาค สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 ผลสรุปมีดังนี้

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.31 ระบุว่า ได้รับผลกระทบ ขณะที่ร้อยละ 46.69 ระบุว่า ไม่ได้รับผลกระทบ ในจำนวนผู้ที่ระบุว่าได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.05 ระบุว่า หายใจไม่สะดวก รองลงมา ร้อยละ 41.47 ระบุว่า แสบจมูก ร้อยละ 24.10 ระบุว่า ระคายเคืองตา  ร้อยละ 10.18 ระบุว่า ไอ จาม เจ็บคอ แสบคอ ร้อยละ 9.43 ระบุว่า คันตามร่างกาย และร้อยละ 2.54 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ เป็นหวัด น้ำมูกไหล และทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ค่อยดี

สำหรับหน่วยงานที่ต้องออกมารับผิดชอบในการแก้ปัญหาฝุ่นละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.31 ระบุว่า กรมควบคุมมลพิษ รองลงมา ร้อยละ 45.97 ระบุว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 30.49 ระบุว่า กรมการขนส่งทางบก ร้อยละ 30.41 ระบุว่า กรมอนามัย/กรมการแพทย์/กรมควบคุมโรค ร้อยละ 22.67 ระบุว่า องค์การการขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.) ร้อยละ 20.75 ระบุว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร้อยละ 17.72 ระบุว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 13.97 ระบุว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ร้อยละ 1.68 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ขณะที่บางส่วนระบุว่า รัฐบาล  และร้อยละ 0.88 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

ด้านสาเหตุของปัญหาฝุ่นละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.05 ระบุว่า รถประจำทาง/รถบรรทุก/รถปิกอัพที่ปล่อยควันดำ รองลงมา ร้อยละ 29.77 ระบุว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้า/ใต้ดิน/ตึก/อาคาร ร้อยละ 11.33 ระบุว่า โรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 9.66 ระบุว่า รถยนต์ส่วนบุคคล/แท็กซี่/รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 4.23 ระบุว่า การเผาขยะในที่โล่งแจ้ง ร้อยละ 0.80  ระบุอื่น ๆ ได้แก่ เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ขณะที่บางส่วนระบุว่า เกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อม ตัดต้นไม้ และร้อยละ 0.16 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

การทดลอง  ซองบุหรี่  สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)  โรคเกี่ยวกับเท้า  สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ  เรื่องดีๆ ของแสนดี  ปัญหาสุขภาพกายของเด็กอ้วน  การพัฒนาศูนย์ 3C  ลิ้มรส  Rumble Strip  ผลการเรียน  การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กไทย  ระดับน้ำตาลในเลือด  งานโชว์พราว  ดูแลเอาใจใส่  Global Alcohol Policy Conference 2013  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association bangkok bicycle show ปั่นเที่ยวตลาดบางน้ำผึ้ง ทริปการกุศลสู่ดอยหลวง เชียงราย ภัยกับจักรยาน ภารกิจรถจักรยานพับ  อาหารร้อน  พิธีกร  อุปสรรค  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม