สุรินทร์ จัดการอาหารปลอดภัย

| |
อ่าน : 2,000

ที่มา : NBTUBON จาก https://bit.ly/2FyU1j6

ภาพประกอบจาก NBTUBON

สุรินทร์ จัดการอาหารปลอดภัย thaihealth

อ.จอมพระ จ. สุรินทร์ มีระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนขึ้น สร้างการมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ

เด็กไทยต้องถือว่าเป็นเด็กที่โชคดีไม่น้อย ที่ประเทศไทยมีนโยบายการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริมให้แก่ทุกคน ทุกวัน ซึ่งถือว่าเป็นโครงการส่งเสริมโภชนาการในระดับชาติ ก้าวต่อไปควรมีการพัฒนาไปสู่เป้าหมายของโครงการคือ การมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และเพียงพอ

ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางขับเคลื่อนแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ตอนนี้คนไทยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่อนข้างเยอะ และโรคสะสมมาจากพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่เด็ก เรื่องอาหารอย่างอื่นส่วนใหญ่ค่อนข้างจะใช้ได้แล้ว อาจจะมีบางส่วนที่ยังขาดบางเรื่องอยู่ เรื่องหนึ่งที่ขาดกันทั่วประเทศคือ เด็กยังกินผักน้อยมาก จึงเป็นที่มาที่ สสส. พยายามส่งเสริมให้เรื่องการบริโภคผัก เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพ และการบริโภคผักอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องเป็นผักที่สะอาด ปลอดสารพิษ ที่สุรินทร์ ยกตัวอย่างอ.จอมพระ ก็เป็นตัวอย่างที่ดี ที่โรงเรียนกับชุมชนเริ่มเข้ามาเชื่อมโยงกัน หาวิธีให้ลูกหลาน ได้บริโภคผักที่สะอาดปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะฉะนั้นจึงเป็นภารกิจของ สสส. ที่จะช่วยหนุนเสริมให้ชุมชนนี้สามารถที่จะทำงานส่วนนี่ต่อไปได้อย่างดี      

การพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติ จังหวัด และพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ในการเชื่อมประสานกับหน่วยงาน องค์กรภาคีต่างๆในการขับเคลื่อนและได้มีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาไปสู่การขยายผลในระดับต่าง ๆ ต่อไป

ด้านนางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า โครงการของบ้านจอมพระ ขณะนี้ก้าวเข้ามาอยู่ในระดับที่ดีมากแล้ว เพราะชุมชนมีส่วนร่วม มีการพบกันระหว่างหน่วยงาน และโรงเรียนกับเกษตรกรในชุมชน ก้าวต่อไปคือ การทำรายการวัตถุดิบที่จะนำไปประกอบอาหารในโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละเดือนให้แก่เกษตรกร จัดทำวัตถุดิบส่งให้โรงเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าทางโรงเรียนจะรับซื้อผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรแน่นอน ซึ่ง สสส. จะมีการผลักดันเชิงนโยบาย และโครงการของบ้านจอมพระ จะเป็นต้นแบบที่ สสส. ยินดีเข้ามาช่วยสนับสนุน เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นระบบ   

จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีนโยบายสนับสนุนให้ชุมชนทำเกษตรอินทรีย์ที่มีต้นทุนด้านผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัย ทุนสังคม ทุนทางทรัพยากร ตลอดจนทุนทางบุคคล และมีกลไกของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและชุมชนจังหวัดสุรินทร์และมีแผนงานโครงการขับเคลื่อนประเด็นการจัดการระบบอาหารในโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งได้มีการบันทึกตกลงความร่วมมือ MOU กับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้นำชุมชน เพื่อสานพลังในการสนับสนุน การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและชุมชน โดยมีเป้าหมายและทิศทางการทำงานที่สอดคล้องตามภารกิจขององค์กร หน่วยงาน ด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานจะเน้นการพัฒนาในสิ่งที่เป็นนวัตกรรมเป็นหลัก เพื่อนำไปสนับสนุนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้รับรู้ความจริงต่าง ๆ ในการพัฒนาที่เกิดจากการทำงานหลากหลายรูปแบบของแต่ละพื้นที่และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์พัฒนาเป็นข้อเสนอแนวทางใหม่ ๆ รวมทั้งการสร้างยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ

ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนในจังหวัดสุรินทร์ได้รับอาหารที่ปลอดภัยชุมชนมีรายได้เข้มแข็งสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เด็กและเยาวชน มีสุขภาวะดี ทั้งกาย ใจ ปัญญา และสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม