พม. เปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

| |
อ่าน : 5,376

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า

พม. เปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว thaihealth

แฟ้มภาพ

รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแห่งแรก

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตำบลข่วงเปา (ศปก.ต.ข่วงเปา) กล่าวรายงานโดย นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับโดย นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา โดยมี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตลอดจนคณะผู้บริหาร พม.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า จากสถานการณ์การใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของความรุนแรงในครอบครัวมีหลายสาเหตุด้วยกัน แต่สาเหตุที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ สาเหตุจากแนวคิดของสังคม อันได้แก่ ค่านิยม ความเชื่อ จารีตที่ยึดถือกัน เช่น แนวความคิดเรื่อง ผู้ชายเป็นใหญ่ที่เชื่อมโยงกับความคิดว่า ความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัว ความสำคัญในการรักษาครอบครัว ถึงแม้สามีภรรยาจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ก็ตาม พม. ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว

ซึ่ง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด พม. ก็ไม่ได้เพิกเฉยพร้อมเร่งดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวจากความรุนแรง ผ่านกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในทุกช่องทาง ทั้งการสร้างความตระหนัก เข้าใจ การเข้าถึงสิทธิของประชาชน การรณรงค์ปรับเจตคติของสังคม ครอบครัว และการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในระดับพื้นที่

รวมทั้งการจัดตั้งโรงเรียนครอบครัว เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกครอบครัวในทุกช่วงวัย ตลอดจนปรับแก้กฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสร้างกลไกพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจในการจัดให้ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงฯ เข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ และขอรับคําปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ และจัดให้ร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือการให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวอีกด้วย

พลเอก อนันตพร กล่าวต่ออีกว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ก็เป็นการสร้างกลไกเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงฯ ในระดับพื้นที่ที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรก เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตำบลข่วงเปา (ศปก.ต.ข่วงเปา) ซึ่ง ศปก.ต. แห่งนี้ ได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลข่วงเปา เมื่อปี พ.ศ. 2558 มีคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 21 คน มีจำนวนสมาชิกเครือข่าย จำนวน 122 คน ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว ปีละ 1 ครั้ง และกิจกรรมอย่างอื่นอย่างต่อเนื่อง และได้ยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) โดยได้มีการดำเนินงานการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีคลินิกครอบครัว เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

“หากพบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมในรูปแบบอื่น ๆ สามารถแจ้งเหตุหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม. โทร 1300 ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือประสานแจ้งศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือประสานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม