สสส.-สภาผู้สูงอายุฯเล็งช่วยคนแก่ยากจนตกสำรวจ

โดย
| |
อ่าน : 3,634

สสส.-สภาผู้สูงอายุฯเตรียมดึงเด็กร่วมดัน“เพื่อนช่วยเพื่อน”ช่วยคนแก่ถูกทิ้ง-พิการ-ยากจนตกสำรวจ

ผู้สูงอายุ
นางธิดา ศรีไพพรรณ เลขาธิการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กล่าวถึง โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตสำหรับผู้สูงอายุ ที่สภาผู้สูงอายุดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า แนวทางการทำงานยังเน้นการสร้างมิติทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม จิตใจ แก่ผู้สูงอายุใน 3กลุ่มหลักประกอบไปด้วย 1.กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไมได้ เจ็บป่วย พิการ 2.กลุ่มที่ถูกทอดทิ้งหรือได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง 3.กลุ่มที่มีความยากจน โดยได้สร้างการรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนทั่วประเทศ มีประธานสาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัดเป็นผู้ดูแล เพื่อเกิดการพึ่งพาตัวเองได้ ไม่ฝากความหวังไปที่การรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว

 

ทั้งนี้ นับแต่พ.ศ.2550 ที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างชมรมผู้สูงอายุที่มีความเป็นเอกภาพ สามารถช่วยเหลือตัวเอง พร้อมประสานความร่วมมือกับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 582 ชมรม เกิดอาสาสมัครมากกว่า 11,000 คน และมีผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจำนวนมาก นางธิดา กล่าวว่า โครงการไม่เน้นการดูแลงานสาธารณสุขเหมือนกับวิชาชีพพยาบาล มิเช่นนั้นจะซ้ำซ้อนกับกลไกสาธารณสุขที่มีอยู่แล้ว แต่จะสร้างเครือข่ายระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเอง มีพี่เลี้ยงอาสาสมัครซึ่งมีประสบการณ์มาก่อนให้การแนะนำในการทำกิจกรรม การรักษาผลประโยชน์ในเรื่องการรับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง เป็นธรรมในรูปแบบพี่สอนน้อง รวมถึงจากนี้ไปโครงการจะสร้างเครือข่ายร่วมกับอาสาสมัครต่างวัย เช่น เยาวชน วัยกลางคนที่กำลังก้าวสู่ผู้สูงอายุ มาบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน ผ่านสถาบันที่ยึดโยงชุมชนไว้ อาทิ วัด โรงเรียน

 

“หลัก คือ ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว ดูแลตัวเองเดี่ยวๆคงไม่ได้ผล จึงเน้นการทำเป็นทีม มีการช่วยกัน ให้เกิดความสนุกไม่ท้อถอยที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต เตรียมสุขภาพรับมือวัยชราตามแต่ละบริบทพื้นที่ที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างยั่งยืน แม้จะสิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ.2554”นางธิดากล่าวที่มา:เว็บไซต์บอกกอกบิสนิวส์ดอทคอม

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม