กำหนดการ เดินทางไปศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562

โดย
| |
อ่าน : 294
กำหนดการ
เดินทางไปศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 ณ แหล่งดูงานที่ 6
เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อเรื้อรัง ผ่านมุมมองเศรษฐกิจการเมือง” 
วันที่ 31 มกราคม 2562 
ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 
09:30 - 09:40 น.     พิธีต้อนรับ:
กล่าวต้อนรับ โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. 
09:40 - 10:00 น.     นำเสนอวิดีทัศน์ของ สสส. 
10:00 - 10:30 น.     รับประทานอาหารอาหารว่าง และเปิดวีดีทัศน์แนะนำท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย
เพื่อสุขภาพพี่น้องแรงงาน
10:30 - 11:20 น.     - รับฟังการบรรยาย เรื่อง “สสส. กับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ, การสร้างเสริมสุขภาพ
และเศรษฐศาสตร์การเมือง” โดย นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
- อภิปรายซักถาม
11:20 - 12:00 น.     - รับฟังการบรรยาย เรื่อง “Success Case on Tobacco Prevention Policy through
the Campion’s Experience”
โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 
12:00 - 13:00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของ สสส. ที่ชั้น 1
13:00 - 15.00 น.     แบ่งคณะศึกษาดูงานเป็น 4 กลุ่ม เดินตานฐานนิทรรศการการเรียนรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยเครือข่ายของ สสส. (ฐานละ 20 นาที โดยใช้เวลาเดินเปลี่ยนฐาน ฐานละ 10 นาที)
 
  13:00 - 13:30 น. 13:30 - 14:00 น. 14.00 - 14.30 น. 14.30 - 15.00 น.
A แผนควบคุมยาสูบ แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
B แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ แผนควบคุมยาสูบ
C แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ แผนควบคุมยาสูบ แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
D แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ แผนควบคุมยาสูบ แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
   
15:00 - 15:30 น.     - กิจกรรมทางกาย และสรุปหลังการศึกษาดูงาน (AAR)
- ผู้แทนคณะศึกษาดูงานมอบของที่ระลึกให้กับผู้จัดการ สสส. 
- ถ่ายภาพหมู่
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม