ชุดตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลเพื่ออาหารปลอดภัยในรพ.

| |
อ่าน : 4,778

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชุดตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลเพื่ออาหารปลอดภัยในรพ. thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมการใช้ชุดทดสอบสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 887 แห่งและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด 77 แห่ง ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 เพื่อใช้ตรวจสอบผักผลไม้  ให้มีความปลอดภัยก่อนนำมาปรุงอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล สนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และ GREEN & CLEAN hospital

ศาสตราจารย์คลินิคพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ  การใช้ชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช” พร้อมมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 4

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งหวังให้ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลดอัตราการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหาร และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้ผลิตผักผลไม้ที่ปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ร่วมกับกรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จัดทำเกณฑ์ความปลอดภัยของวัตถุดิบโรงพยาบาล ในคู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) โดยตรวจสอบความปลอดภัยของวัตถุดิบ  ก่อนนำมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข โดยเฉพาะสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้บริโภคมากขึ้น ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก วันละไม่น้อยกว่า 400 กรัม ลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของประเทศ มีบทบาทหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ จุดมุ่งหมายสำคัญคือ ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากอาหาร และเพื่อสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ให้ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สร้างระบบการเฝ้าระวังให้เข้มแข็งและยั่งยืน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีความรู้เรื่องการตรวจสารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ และฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบ หาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้  และธัญพืช สำหรับโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการตรวจคัดเลือกวัตถุดิบก่อนประกอบอาหาร โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 887 แห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 77 จังหวัด จาก 12 เขตสุขภาพ จำนวน 15 ครั้ง ทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม