กำหนดการ เวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ปัญหา และการจัดการ”

โดย
| |
อ่าน : 406
กำหนดการ
เวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ปัญหา และการจัดการ”
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 
12.30 - 13.00 น.     ลงทะเบียน
13.00 - 13.15 น.     กล่าวต้อนรับ
โดย พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) 
13.15 - 14.30 น.     เสวนา: สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุถูกละเมิด
โดย
• ดร.ภัทรพร  คงบุญ ผู้จัดการชุดโครงการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มสผส.)
• ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ
• ผู้แทนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
• ผู้แทนชุมชน, ท้องถิ่น ที่ดำเนินงานจริงในการช่วยเหลือ
• ผู้สูงอายุถูกละเมิด หรือมีการเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุก่อนเกิดปัญหา
ดำเนินรายการโดย คุณโมนัย เย็นบุตร*
14.30 - 15.45 น.     เสวนา: แนวทางการจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ
โดย
• ผศ.ดร.สุวิณี  วิวัฒนวานิช 
• ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
• ผู้แทนสำนักงานอัยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
• ผู้แทนสภาทนายความ
• ดร.ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย
ดำเนินรายการโดย คุณโมนัย เย็นบุตร*
15.45 - 16.00 น.     ปัจฉิมกถา “ยุทธศาสตร์ชาติกับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ”
โดย พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
*อยู่ระหว่างประสานทาบทาม
 
หมายเหตุ กำหนดการสามารถปรับ เปลี่ยนตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม