โอกาสดีๆ ปีใหม่นี้ 'เลิกสูบบุหรี่'

| |
อ่าน : 1,027

ที่มา : เว็บไซต์ smartonline.in.th ข้อมูลโดย สุขสันต์​ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ smartonline.in.th และแฟ้มภาพ

โอกาสดีๆ ปีใหม่นี้ \'เลิกสูบบุหรี่\' thaihealth

โอกาสดีๆ 'ปีใหม่นี้..."เลิก" สูบบุหรี่'

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตำบลที่อยู่ในเขตตำบลแม่สา ในปี พ.ศ.2474 แยกออกมาตั้งเป็นตำบลดอนแก้ว โดยใช้บ้านดอนแก้วเป็นหมู่บ้านหลัก เพราะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินเป็นเนินสูงกว่าหมู่บ้านอื่น และเพื่อเป็นศิริมงคล โบราณถือว่า แก้ว แหวน เงินทอง เป็นสิ่งที่ดีงาม จึงเรียกมาจนปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว คือ "ดอนแก้ว ตำบลแห่งสุขภาวะ" หมายถึงตำบลที่มีสุขภาวะดีครบทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กายจิต สังคม และปัญญา อันได้แก่

- สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น

- สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น

- สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทำงาน ในสังคม ในโลกซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความสามัคคีในชุมชน และมีสันติภาพ เป็นต้น

- สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง เข้าถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและชุมชน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ เป็นต้น

โอกาสดีๆ ปีใหม่นี้ \'เลิกสูบบุหรี่\' thaihealth

นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองดอนแก้ว เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาวะด้วยการเลิกสูบบุหรี่ โดยได้เปิดเผยว่า "เมื่อก่อนสูบบุหรี่วันละ 2 ซอง ด้วยหน้าที่การงานเป็นนักเขียนแบบ เคยเลิกแล้วก็กลับมาสูบ พอกลับมาสูบใหม่ ก็เกิดอาการไอ "จึงใช้วิธีหักดิบ" เพราะฉะนั้นการทำงานเรื่องการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ใช้จากประสบการณ์ชีวิตตัวเองล้วนๆ ลด ละ เลิก เราเห็นเด็กอายุ 9 ขวบ สูบทั้งยาและบุหรี่ เป็นเด็กในละแวก อบต.นี่แหล่ะ การลดจุดขาย จะช่วยให้จำนวนคนสูบได้ดีที่สุด ผมจึงสนับสนุนเต็มที่กับกฎหมายนี้ และพยายามทำให้ร้านค้าในชุมชน งดขายบุหรี่ให้กับเด็ก ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 ร้าน และจะรณรงค์ต่อไปเพื่อดอนแก้วปลอดบุหรี่"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม