สมอ. องค์กรแห่งความสุข

| |
อ่าน : 2,205

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจาก สสส.

สมอ. องค์กรแห่งความสุข thaihealth

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เวลานี้มีความกังวลเรื่องของสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากป่วยโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มีน้ำหนักเกิน  และเครียดเมื่อมีการตรวจสุขภาพ ซึ่งมาจากภาระงานที่มากเกินบุคลากร จริงๆ แล้วการสร้างคุณภาพชีวิต การทำงานที่ดีและมีความสุข ช่วยให้ข้าราชการท็อปฟอร์มในการทำงาน และเป็นพลังนำองค์กรสู่ความสำเร็จได้เช่นกัน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐที่กำลังเผชิญปัญหาข้างต้น หากไม่ทำอะไรเลยแนวโน้มสุขภาพทางกายของชาว สมอ.จะยิ่งอ่อนแอ เหตุนี้ สมอ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลังสร้างความพร้อมของทุกคนในหน่วยงานเปิดโครงการ "สมอ.องค์กรแห่งความสุข" และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ/แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานขององค์กรภาครัฐ 3 หน่วยงาน เมื่อวันก่อน ที่อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีนายธนะ อัลภาชน์ ผู้อำนวยการกองตรวจมาตรฐาน 2 สมอ.เป็นประธาน

นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า ในการที่ สมอ.ร่วมกับ สสส. สถาบันวิจัยจุฬาฯ ลงนาม MOU สมอ.องค์กรแห่งความสุข จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการรักษาสุขภาพทางกายและจิตใจ เพราะการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ไม่ใช่มาจากการติดเชื้อ ทานยาแล้วหาย แต่เป็นโรคคนเมือง โรคทางพฤติกรรม โรคทางสังคมและการใช้ชีวิต ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทั้งที่ทำงานและที่บ้าน   ซึ่งบุคลากรในภาครัฐที่มีความรู้ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จะตั้งรับและปรับตัวได้ รวมถึงปรับมุมมองต่อการดูแลสุขภาพ เช่น การใช้โซเชียลมีเดียหลังเลิกงานมากเกิน 4-6 ชั่วโมง ทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน การสร้าง สมอ.องค์กรแห่งความสุข ได้ระดมผู้เชี่ยวชาญมาทำงานกับชาว สมอ. อนาคตหวังว่าความรู้ชุดใหม่นี้จะเป็นมาตรฐานสร้างสุขภาวะบุคลากรในภาครัฐให้ดีขึ้น

สมอ. องค์กรแห่งความสุข thaihealth

"สสส.มีแผนงานสร้างสุขภาวะในองค์กร ชูแนวคิด Happy Workplace มีหน่วยงานรัฐและเอกชนนำไปเป็นนโยบายองค์กร ช่วยสร้างความตระหนักและลดปัญหาโรคจากการทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เน้นวิธีคิด ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความพร้อมจัดการคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว การทำโครงการกับ สมอ.ไม่เพียงให้ชาว สมอ.มีความสุข แต่หวังสร้างต้นแบบองค์กรแห่งความสุข ซึ่งหน่วยงานรัฐมีเป็นร้อยองค์กร" นายแพทย์ชาญวิทย์ กล่าว

การขับเคลื่อนโมเดล Happy Workplace ที่ สมอ. มีหัวเรือใหญ่ นงลักษณ์ โรจน์วีระ เลขานุการกรม สมอ. กล่าวว่า ปี 62 นี้ สมอ.จะย่างก้าวสู่ปีที่ 50 องค์กรเติบโตตามลำดับ บุคลากรเพิ่มขึ้น ภาระงานมากขึ้น บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ เป็นที่มาของ สมอ.องค์กรแห่งความสุข เพราะจากผลสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สมอ. เดือน ก.ย.2561 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60 มีดัชนีมวลกายอยู่ในช่วงภาวะน้ำหนักเกิน อ้วนหรืออ้วนมาก บุคลากร สมอ.มีโรคประจำตัว 1 ใน 3 ส่วนใหญ่คือ ความดันโลหิต-ไขมันในเลือดสูง ถัดมาเบาหวาน หัวใจ และภูมิแพ้ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูง รวมทั้งไม่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย ขณะที่ สวัสดิการและการดูแลคุณภาพชีวิตยังทำน้อยไป นอกจากนี้พบว่าทำงานเกินสัปดาห์ละ 40 ชม.บ่อยครั้ง ผู้บริหารต้องตระหนักและหาวิธีบริหารจัดการเพื่อลดความเครียด อีกทั้งร้อยละ 50 มีเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่เพียงพอ 2 ใน 3 มีภาระหนี้สิน

สมอ. องค์กรแห่งความสุข thaihealth

"ชาว สมอ.แนวโน้มเกิดโรคเพิ่มขึ้น น้ำหนักเกิน เครียดจากภาระงานเยอะ บุคลากรน้อย ผลตรวจสุขภาพบุคลากรมีภาวะโภชนาการผิดปกติ แล้วยังพบความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในองค์กรไม่ดีนัก หน่วยงานของเราจึงมีนโยบายเสริมสร้างสุขภาวะ และผลักดันองค์กรสร้างสุข ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. โดยมีสถาบันวิจัยจุฬาฯ เป็นที่ปรึกษา โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่าง มี.ค.2561-มี.ค.2563 รวม 24 เดือน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ในระยะแรก เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา Big Cleaning Day การตรวจสุขภาวะ ส่งเสริมการออกกำลังกายในพื้นที่ทำงาน เสริมด้วยการมีชมรมกีฬาที่จัดตั้งขึ้น ทั้งแอโรบิก โยคะ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส สมาชิกกว่า 200 คนก็จะขยายชมรมเพิ่มเติม จ้างครูสอน แล้วยังมีการดูแลอาหารว่างเพื่อสุขภาพในการจัดประชุม ลดเกิดโรค ก็เป็นการสร้างความพร้อมรองรับการปฏิรูปประเทศไทยขับเคลื่อนเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งความสุขของบุคลากรในองค์กรสำคัญ" นงลักษณ์กล่าว และว่า พร้อมเปิดรับทุกไอเดียจากชาว สมอ. เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขให้สำเร็จ

สมอ. องค์กรแห่งความสุข thaihealth

ยอดขวัญ รจนกนกนาฏ นักบริหารแผนชำนาญการพิเศษ สสส. ร่วมเสนอแนะแนวทางแก่ สมอ.เพื่อพิชิตองค์กรแห่งความสุขว่า ในหน่วยงาน สมอ. บุคลากรไม่ได้มีเพียงข้าราชการ ยังมีพนักงานลูกจ้างประจำ ฉะนั้นการสำรวจสุขภาวะประจำปีขององค์กรต้องขยายให้ครอบคลุมทุกคนในหน่วยงาน เพื่อมอนิเตอร์และป้องกันปัญหาให้ถูกต้อง รวมถึงเน้นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดีด้วยโภชนาการ เพราะพบปัญหาโรคอ้วน บริโภคอาหารรสจัด ไขมันสูง เสี่ยงต่อสุขภาพ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นโยบายรัฐไม่เพิ่มคน ฉะนั้นองค์กรรัฐต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตคนทำงานและชีวิตหลังเกษียณ เพราะผลสำรวจชัดเจน คนไทยอายุเฉลี่ย 75 ปี เดิม 58 ปี ฉะนั้นสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงเป็นต้นทุนสำคัญ ปัจจุบันโมเดลองค์กรแห่งความสุข สสส.เป็นที่น่ายินดี มีเครือขายหน่วยงานรัฐสนใจมากขึ้น เพราะหนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

โมเดล Happy Workplace เป็นอีกแนวทางสำคัญช่วยถมช่องว่างปัญหาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนทำงาน ต้องติดตามการทำงานขับเคลื่อนของ 3 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสุขบุคลากร 4.0 อย่างเหมาะสม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม