ตั้งเป้าปี62สร้าง 300 รร.มุ่งเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

| |
อ่าน : 2,476

ที่มา  : กรมอนามัย

ตั้งเป้าปี 62 สร้าง 300 รร.มุ่งเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์อนามัยที่ 3นครสวรรค์ร่วมกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษามุ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ และทักษะการดูแลสุขภาพตนเองได้

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 มีเป้าหมายให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีมากเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ภายในปี 2564 กรมอนามัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย ได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ให้เกิดการพัฒนาสุขภาพควบคู่กับการศึกษา มุ่งเป้าให้เด็กไทยเป็นเด็กดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตช่วงวัยเรียนวัยรุ่น กอปรกับมีการขับเคลื่อนงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางองค์การอนามัยโลก ภายใต้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ทำให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีการต่อยอดยกระดับพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพมีการจัดระบบการบริหารให้ทุกคนในโรงเรียนสื่อสารดูแลสุขภาพของตนเองและนักเรียนรู้จักค้นหาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและสื่อสารบอกต่อผู้อื่นได้ ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่ ผู้นำองค์กรร่วมขับเคลื่อนคำนึงถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพทุกกระบวนการ เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้รับบริการเข้าร่วม ตอบสนองทุกข้อจำกัด ยกระดับการเข้าถึงง่ายและสะดวก สื่อสารที่ตรงจุด ออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์ที่ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

“ทั้งนี้ มีแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) 4 องค์ประกอบ ได้แก่   1. การบริหารจัดการ  2. การสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้  และ 4. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  โดยในปี 2562 ได้กำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 300 แห่งทั่วประเทศมุ่งให้เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีมากเพิ่มขึ้น เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ30 เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 68 และเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดีไม่มีฟันผุ ร้อยละ 55” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ทางด้าน แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวว่า กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และศูนย์อนามัยที่ 3 นครสววรค์ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวจัดประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพระดับภาคเหนือครอบคลุม 18 จังหวัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่เป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา รวม 200 คน มุ่งส่งผลให้เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีมากเพิ่มขึ้น มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และโรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีระบบวิธีการและช่องทางการสื่อสาร ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพและบริการ  สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม