7 จังหวัดนำร่อง ขับเคลื่อนงานเพื่อจังหวัดปลอดบุหรี่

| |
อ่าน : 1,083

ที่มา : เว็บไซต์ Smartonline ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartoline

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ Smartonline

7 จังหวัดนำร่อง ขับเคลื่อนงานเพื่อจังหวัดปลอดบุหรี่ thaihealth

คผยจ. 7 จังหวัดนำร่อง ขับเคลื่อนงานเพื่อจังหวัดปลอดบุหรี่

หลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ในหลายๆ จังหวัดได้มีการแต่งตั้งและมีการประชุมคณะกรรมการทั้งระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อขับเคลื่อนงาน และเพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะในการดำเนินงานตามเป้าหมายนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนจาก สสส. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการควบคุมยาสูบในจังหวัดซึ่งเป็น 7 จังหวัดนำร่องที่ได้จัดตั้งและมีการประชุมเรียบร้อยแล้ว คือ จังหวัดศรีสะเกษ แม่ฮ่องสอน นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด และจังหวัดนครปฐม

องค์ความรู้และทักษะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ

- การมีองค์ความรู้สถานการณ์การสูบบุหรี่ในระดับประเทศและจังหวัด

- มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อการควบคุมยาสูบ

- วางแผนควบคุมยาสูบของจังหวัด  การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ มีการบังคับใช้กฎหมาย และการช่วยเลิก  เพื่อชุมชนปลอดบุหรี่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ สถานที่ทำงานปลอดบุหรี่ 

7 จังหวัดนำร่อง ขับเคลื่อนงานเพื่อจังหวัดปลอดบุหรี่ thaihealth

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานใน 7 จังหวัดนำร่อง ดังนี้

ศรีสะเกษ : ได้ดำเนินงานควบคู่ไปพร้อมๆ กันระหว่างเหล้าและบุหรี่ มีการเชื่อมเครือข่ายขับเคลื่อนงานโดยเฉพาะสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัด ที่มีความเข้มแข็งมาก จัดกิจกรรม Gen Z Gen Strong เลือกไม่สูบบุหรี่ 

แม่ฮ่องสอน : เน้นการขับเคลื่อนหลายด้่าน มียุทธศาสตร์ที่ช้ดเจนในเรื่องของลดนักสูบหน้าใหม่ ลดนักสูบเก่า และลดควันบุหรี่มือสอง คือการทำบ้านปลอดบุหรี่ 

นนทบุรี : สร้างความเข้มแข็งและการรับรู้ข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ในประเทศแก่เจ้าหน้าที่ เน้นการให้ความรู้เรื่องกฎหมาย และการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียน โดยประสานงานกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ สร้างโรงเรียนต้นแบบ และเชื่อมกับชุมชน ซึ่งเน้นการช่วยเลิกในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี

ปทุมธานี : มีการประชุมคณะกรรมการในระดับอำเภอ มีการติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน  ทำงานควบคู่กับ อสม.ในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี แทรกเรื่องบุหรี่เน้นวาระใหญ่ๆ เข้าไปกับการประชุมประจำเดือน จุดเด่นคือการเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 

7 จังหวัดนำร่อง ขับเคลื่อนงานเพื่อจังหวัดปลอดบุหรี่ thaihealth

เชียงใหม่ : มีการจัดตั้งอนุกรรมการ เป็นชุดๆ เพื่อการปฏิบัติงานและติดตาม ในเรื่อง การประชาสัมพันธ์กฎหมาย และการบังคับใช้ การจัดคลินิกช่วยเลิกในผู้ที่ติดบุหรี่ ชุดป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และมีอนุกรรมกรรมการในระดับอำเภอ

ร้อยเอ็ด : แต่งตั้งคณะกรรมการหลายชุด ประกาศศาลากลางปลอดบุหรี่อย่างเป็นทางการ ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มในภาคเอกชน ทำงานในปั๊มน้ำมันเชื่อมกับหมออนามัยโครงการ 3 ล้าน 3 ปี

นครปฐม : ดำเนินการเน้นสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ วัดทุกวัดต้องปลอดบุหรี่ จุดเด่นคือ มีการทำงานร่วมกับทุกอนุกรรมการ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐมเพื่อแทรกเรื่องรณรงค์เข้ากับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  ทำถนนปลอดบุหรี่ควบคู่กับรณรงค์เรื่องสวมหมวกกันน๊อคเพื่อความปลอดภัย 

นี่เป็นข้อสัญญาของ 7 จังหวัดนำร่อง ที่หลังจากได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในระยะหนึ่ง ทำให้แต่ละจังหวัดได้เติมเต็มในส่วนที่ขาดหรือที่คิดว่าทำแล้วเป็นอุปสรรค์ หรือยังขับเคลื่อนไปไม่ถูกทาง ก็พอจะเห็นช่องทางที่จะขับเคลื่อนต่อทำให้ชุมชนปลอดบุหรี่ และยกระดับพัฒนาสู่จังหวัดปลอดบุหรี่ และจะได้ติดตามผลการดำเนินงาน นำมาเล่าสู่กันฟังในระยะต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย  เหยื่อเมาแล้วขับ  กรมสุขภาพจิต  อาหารทอด  ทำร้ายเด็ก  การได้ยิน  600 ปี แห่งการตื่น 26 วัน เปลี่ยนชีวิต  บัญชียาหลัก  จดหมายข่าว  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สวนเงินมีมา ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมผู้บริโภคสีเขียว โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์ greenfair ตลาดสีเขียวสัญจร วารสารตลาดสีเขียว ศูนย์รับและกระจายผักไร้สารพิษ เกษตรอินทรีย์  ขสมก.  ง่ายนิดเดียว  สุขแบบครูโต้ง  พุทธะ  โรคหัวใจขาดเลือด  เด็กร้องไห้ไปโรงเรียน  เทศบาลเมืองจันทบุรี  เสพยา  การดูแลสุขภาพฟัน  บุคลิกภาพ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม