พม.เปิด ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

| |
อ่าน : 330

ที่มา :  บ้านเมืองออนไลน์

พม.เปิด ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ thaihealth

แฟ้มภาพ

พม.เปิด“ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด“ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ”ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและพัฒนาระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมในพิธีเปิด

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่าจากสถานการณ์ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน คนไทยยังประสบปัญหาการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ รวมทั้งความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย จึงได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์“คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579”โดยมีเป้าหมายคือ ประชาชนที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 5.87 ล้านครัวเรือน (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2558)

ทั้งนี้“ข้อมูลที่อยู่อาศัย”มีส่วนสำคัญในการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศ แต่ปัจจุบันมีอยู่กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นจะต้องมีหน่วยงานหลักเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล จึงถูกกำหนดให้อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดหาข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง เป็นต้น

ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้ง“ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ”เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยที่กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศ โดยจะส่งผลดีต่อประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยได้สะดวกและรวดเร็ว ภายใต้วิสัยทัศน์“เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย มุ่งสู่การพัฒนาและการจัดการสารสนเทศ เพื่อความมั่นคงในการมีที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเครือข่าย

สำหรับแผนการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 บูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงระบบ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2561โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นศูนย์กลางในการวางระบบและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านที่อยู่อาศัย ส่วนการเคหะแห่งชาติเป็นผู้รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์http://www.nhic.m-society.go.thรวบรวมข้อมูลที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันไว้ทั้งหมด 11 หมวด ประกอบด้วย นโยบายและยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย ข้อมูลประชากรและครัวเรือน สถานการณ์ที่อยู่อาศัย ความต้องการที่อยู่อาศัย ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่อยู่อาศัย งานวิจัย ข้อมูลด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลราคาวัสดุและสิ่งก่อสร้าง การเงินที่อยู่อาศัย ข้อมูลสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขนส่ง และบริการข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ส่วนการดำเนินงานระยะที่ 2 พัฒนาระบบและขยายโครงข่าย โดยประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาระบบให้เป็นสากลในปี 2562 และระยะที่ 3 การพัฒนาเต็มรูปแบบ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสามารถวิเคราะห์และเก็บข้อมูลรูปแบบBig Dataภายในปี 2563

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อว่า การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ การขอสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่นสามารถวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดทิศทางจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและบูรณาการขับเคลื่อนให้เชื่อมโยงกัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถวางแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยได้ตามdemandและSupplyที่มีอยู่จริง ซึ่งจะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ได้เร็วยิ่งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ติดการพนัน  ผู้ป่วยติดเชื้อ  วุ้นเส้น  อาการเกร็ง  คุณนัฐวรรณ กิติเวช  คัน  โรคเหงือกอักเสบ  มูลนิธิ  ข้อแนะนำหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่บ่อขยะ  วิ่งเบาๆ  น้ำยาล้างไต  เด็กยุคไอที  หมอนวดเท้า  ความผิดปกติ  รำมะนาด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม  พ.ร.บ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  การรับประทานอาหารของเด็ก  สท.  กลิ่นอาหาร  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม