(ร่าง) กำหนดการ ตุ้มโฮม แต้มฮัก มหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก

โดย
| |
อ่าน : 511
(ร่าง) กำหนดการ
ตุ้มโฮม แต้มฮัก มหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น.    พิธีเปิดโดย พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
09.30 - 10.00 น.     ประกาศวาระจังหวัด “ตุ้มโฮม แต้มฮัก”
โดย นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
10.00 - 10.30 น.     ปาฐกถา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
โดย ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
10.30 - 11.00 น.     ปาฐกถา เรื่อง “การสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น” 
โดย ดร.สุรศักดิ์  เก้าเอี่ยน  รองคณบดีคณะครุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.00 - 11.30 น.     ปาฐกถา เรื่อง “ความท้าทายในการบ่มเพาะเด็กไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.)
11.30 - 12.00 น.     “The power of children and  youth” #young talk
• นางสาวจารุวรรณ สุพลไร่ / หัวใจของการเดินทาง
• นางสาวสุชาดา พรหมแป / พลังเยาวชนกับการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่น
• นายอานันต์  ขยันการ / พลังความสร้างสรรค์
• นายภาคภูมิ ณ อุบล / เส้นทางสู่ความสำเร็จ
• นางสาวชนิตา จันทเนตร / จากลู่วิ่งสู่รันเวย์
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวันและชมการแสดงของเยาวชน
13.00 - 14.00 น.     เวทีกลาง
การแสดงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
1. การแสดงของเยาวชน วงดนตรีสากล / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. การแสดงของเยาวชน B-Boy / สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาจะหลวย  
3. การแสดงของเยาวชน Cover Dance / สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาจะหลวย 
4. การแสดงของเยาวชนหมอลำ หมอแคน / สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาง 
5. การแสดงของเยาวชนวงกันเกรา บันเทิงศิลป์ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
6. การแสดงของเยาวชนหมอลำ / สภาเด็กและเยาวชนตำบลบอน 
7. การแสดงของเยาวชน Cover Dance 
ห้องวิชาการ
ห้องที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี  ศรีคำ  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานวิจัย “พฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนในโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด: อุบลราชธานี”
ห้องที่ 2  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวข้อ“นวัตกรรมทางสังคมกับการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น”
14.00 - 15.00 น.     mini concert จากคนรุ่นใหม่ ชาวจังหวัดอุบลราชธานี
1. กิ๊ก รุ่งนภา
2. รัสมี อีสาน โซล
ห้องที่ 1
ดร.สุรสม  กฤษณะจูฑะ  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หัวข้อ “บอร์ดเกมกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน”
15.00 - 15.30 น.     พิธีปิด
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม