ออกประกาศ ห้ามนำเข้า-นำผ่านขยะจากต่างประเทศ

| |
อ่าน : 808

ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ 

ออกประกาศ ห้ามนำเข้า-นำผ่านขยะจากต่างประเทศ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าและนำผ่านขยะเทศบาลจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้นำมาเป็นขยะในประเทศ ก่อปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้เปิดให้แสดงความคิดเห็น ก่อนนำเสนอ ครม. อนุมัติ คาดมีผลบังคับใช้ราวเม.ย.62

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. … ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล เพื่อห้ามการนำเข้าและห้าม นำผ่านขยะเทศบาล ซึ่งได้แก่ ของเสียที่รวบรวมจากบ้านเรือน โรงแรม ภัตตาคาร โรงพยาบาล ร้านค้า สำนักงาน บนถนน บนทางเท้า ของเสียจากการก่อสร้าง รื้อถอน ของชำรุดหรือของทิ้งอื่น เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงเศษกระดาษ เศษเหล็กและวัตถุหรือของอย่างเดียวกันที่คัดแยกออกจากของเสียดังกล่าวแล้ว และร่างประกาศดังกล่าวจะมีการนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนเมษายน 2562

“การออกมาตรการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการให้ความร่วมมือกับนานาประเทศในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายหรือของเสียที่อาจไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซลแล้ว ยังเป็นการสกัดกั้นไม่ให้มีการนำเข้าของเสียของอันตรายมาเป็นขยะในประเทศไทย และก่อปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพอนามัยของประชาชน”

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า เฉพาะขยะมูลฝอยชุมชนภายในประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 มีปริมาณ 27.4 ล้านตันหรือ 75,046 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.26 รัฐบาลจึงกำหนดให้การบริหารจัดการขยะภายในประเทศเป็นนโยบายเร่งด่วน ซึ่งกรมฯ ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์รองรับ และได้เปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด ตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งส่วนหนึ่งของอนุสัญญาฯ กำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการนำเข้าของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น รวมถึงขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนที่ปะปนกันโดยไม่มีการคัดแยก หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าของเสียนั้นจะไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

แอด อะวอร์ด  วันเพ็ญเดือน 12  ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  กาำรบำบัด  การวิ่ง  การสุราระดับชาติ ครั้งที่ 7  สภาพรถ  เปิดปม แม่วัยใส ยายวัยซ่า ย่าวัยซิ่ง ชุมชน สังคม เด็ก สถาบันรามจิตติ  ภาษีบาป  พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  ทรายอะเบต  ผื่นแพ้สัมผัส  อริยสัจ 4  ปลอดเหล้า บึงกาฬ ประเพณีแข่งเรือยาว สืบสานงานประเพณี ไทย ลาว  ผักโขม  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ฤดูฝน สุขภาพหน้าฝน ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคหวัด หน้ากากอนามัย มีไข้ มีน้ำมูก ไอจาม ไข้เลือดออก แพ้ยา เชื้อไวรัส ท้องร่วง สวมหน้ากาก แอโรบิก วิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ทำให  ชุมชนบางลำพู  ยาคุมกำเนิด  พืช  ดีอย่างไร  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม