พม. เสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันการค้ามนุษย์

| |
อ่าน : 1,660

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

พม. เสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันการค้ามนุษย์ thaihealth

แฟ้มภาพ

พม. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสิบล้านบุรี รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดประชุม และมีเยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 100 คน เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องการค้ามนุษย์ในบริบทของสังคมไทย/ พฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำวัน/  การระดมสมองกิจกรรมความเข้าใจในปัญหาการค้ามนุษย์/ การเผยแพร่และการส่งต่อข้อมูลปัญหาการค้ามนุษย์ และการนำเสนอความเข้าใจในปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันการค้ามนุษย์ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานในเชิงป้องกันในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางรัตนา นนทปัทมะดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันการค้ามนุษย์เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในระดับสากล และถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง มีความรุนแรง มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น หรือกล่าวได้ว่าปัญหาการค้ามนุษย์อยู่ในช่วงขยายตัว เพราะปัจจัยที่ก่อปัญหาเปลี่ยนไป กล่าวคือผู้ค้ามนุษย์ได้จัดตั้งเป็นองค์กรอาชญากรรม มีเครือข่ายโยงใยกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสาเหตุมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้เกิดโลกไร้พรมแดน เกิดความเจริญก้าวหน้าของเส้นทางคมนาคมและเทคโนโลยี

ในขณะที่สังคมเกิดความเหลื่อมล้ำของรายได้ ประชาชนยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา การทำงาน การสร้างรายได้ ไม่สามารถเข้าถึงบริการสังคมต่างๆ จึงเกิดการแสวงหาคุณภาพชีวิตและโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าในประเทศปลายทาง ขณะที่เจ้าของกิจการต้องการแรงงานราคาถูก ทำให้เกิดการหลอกลวง เพื่อแสวงประโยชน์จากผู้ที่ต้องการหางานทำ ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานในสถานประกอบการกิจการประมง การบังคับให้เด็กและหญิงขายบริการทางเพศ ขอทาน ฯลฯ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มีคนเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์และตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มากขึ้น

นางรัตนา นนทปัทมะดุล กล่าวเพิ่มเติม กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ มีพลังและมีศักยภาพเพียงพอที่จะรวมกลุ่มกัน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ หากได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ ซึ่งกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งที่จะสามารถถูกหลอกลวงและชักจูงให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ ทั้งในรูปแบบของผู้เสียหายและนายหน้าผู้กระทำผิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ ดังที่ได้ยิน ได้เห็นปรากฏการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นตามข่าว ที่สื่อมวลชนเสนอผ่านสื่อต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันการค้ามนุษย์ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนตระหนักในความสำคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ และสามารถป้องกันตนเอง กลุ่มเพื่อน ตลอดจนชุมชนของต้นให้รอดพ้นจากขบวนการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม