ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

| |
อ่าน : 1,857

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เล่มสีชมพู เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพตนเองและลูกในครรภ์ ช่วงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่องไปจนเด็กเข้าโรงเรียน

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดการสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก “สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า การดูแลเด็กให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศในอนาคต ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ระหว่างปี 2560-2569 ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต นับตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์จนเด็กอายุ 2 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาทองในการพัฒนาสมอง ระบบประสาท  จะถูกพัฒนาสูงสุดในช่วงวัยนี้ ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยการดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนพอเพียง โดยเฉพาะไอโอดีน ธาตุเหล็กและโฟเลท ให้มีน้ำหนักขึ้นตามเกณฑ์ ไม่มีภาวะซีด

เมื่อทารกคลอดออกมาต้องได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน หลัง 6 เดือน เด็กต้องได้รับอาหารเสริมตามวัยร่วมกับกระบวนการกระตุ้นพัฒนาการผ่านกิจวัตรประจำวัน ในรูปแบบ กิน กอด เล่น เล่า นอน ดูแลฟัน อย่างเหมาะสมจากพ่อแม่ ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ท้องถิ่นชุมชนร่วมลงทุนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและพัฒนาการสมวัย โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หรือสมุดสีชมพู เป็นเครื่องมือ โดยหญิงตั้งครรภ์ทุกคนจะได้รับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและคำแนะนำในการใช้ เพื่อให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพและได้รับบริการอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ ประเทศไทยเริ่มใช้สมุดสีชมพู มาตั้งแต่ปี 2528 และปรับปรุงทุก 3 ปี ซึ่งกรมอนามัยได้มอบสมุดสีชมพูแก่หญิงตั้งครรภ์ในการเฝ้าระวังสุขภาพด้วยตนเองและเป็นเครื่องมือของหญิงตั้งครรภ์ในการดูแลสุขภาพและการเลี้ยงดูบุตร เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีพัฒนาการสมวัย สร้างขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย รวมถึงการมีสุขภาพดีและการพัฒนาประเทศไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม