พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ

| |
อ่าน : 551

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ thaihealth

อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาบรจุภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เชื่อมโยงการตลาดจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เชื่อมโยงการตลาดจำหน่ายสินค้า ตามแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางไพรินทร์ กันทะวงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เชื่อมโยงการตลาดจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศนำประเทศไทยเข้าสู่ 4.0 ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สนับสนุนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการของจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์เชื่อมโยงด้านการตลาด และจำหน่ายสินค้าบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนของจังหวัด กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 100 คน โดยมีอาจารย์นลินี ทองแท้ และอาจารย์สุวิมล ศิลปวิทยาดิลก ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เป็นวิทยากรในการอบรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และนำประเทศเข้าสู่ 4.0 ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชื่อมโยงการตลาดจำหน่ายสินค้า ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ จำเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวไปสู่การเติบโตที่เข้มแข็ง ยั่งยืน แต่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ต้องมีการดำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจะประสบความสำเร็จได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม