สวช.เชื่อมั่นพ.ร.บ.วัคซีนฯ หนุนไทยสู่ระดับโลก

| |
อ่าน : 468

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า

สวช.เชื่อมั่นพ.ร.บ.วัคซีนฯ หนุนไทยเป็นผู้นำวัคซีนระดับโลก thaihealth

แฟ้มภาพ

สวช.เชื่อมั่น ไทยมีกลไกสำคัญช่วยให้การบริหารจัดการด้านวัคซีนของประเทศมีความเป็นเอกภาพต่อเนื่อง และบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนอันนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และเกิดความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา จากนี้ประเทศไทยจะได้มีกลไกสำคัญช่วยให้การบริหารจัดการด้านวัคซีนของประเทศมีความเป็นเอกภาพต่อเนื่อง และบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนอันนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และเกิดความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมได้ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งสอดคล้องทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 , นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ามาไว้ด้วยกัน

ทั้งนี้ สาระสำคัญของกฎหมายนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย พัฒนา ผลิตทั้งวัคซีนคนและสัตว์ การกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน และเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถให้ผลิตวัคซีนตามชนิดและปริมาณที่กำหนดได้ ซึ่งจะมีบทลงโทษกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนด้วย โดยกำหนดให้ สวช. เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ทำหน้าที่เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ตลอดทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังให้ สวช. ตั้งบริษัทลูกมาดำเนินการหรือลงทุนร่วมในกิจการด้านวัคซีนได้อีกด้วย

“ภายใต้กลไกตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนให้กับประเทศ โดยเฉพาะการผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก เพื่อใช้ในประเทศทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน รวมถึงการสร้างรายได้เข้าประเทศจากนวัตกรรมวัคซีนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และหากเราก้าวเดินอย่างแน่วแน่ มั่นคง การจะไปถึงเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านวัคซีนและชีววัตถุในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกในอีก 20 ปีข้างหน้าก็คงไม่เกิน เอื้อม นับเป็นความท้าทายของประเทศไทยที่จะทำให้ความฝันกลายเป็นจริงได้อย่าลืมว่าคุณภาพและสมองของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” ผอ.สวช. กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม