พม. จัดงาน 5 ทศวรรษแห่งการก้าวย่าง สานรักครอบครัวสู่ชุมชน

| |
อ่าน : 464

ที่มา :  MGR Online

พม. จัดงาน 5 ทศวรรษแห่งการก้าวย่าง สานรักครอบครัวสู่ชุมชน thaihealth

แฟ้มภาพ

พม. จัดงาน 5 ทศวรรษแห่งการก้าวย่าง : สานรักครอบครัวสู่ชุมชน มุ่งสร้างการยอมรับและเปิดใจรับคนไข้จิตทุเลาที่พร้อมคืนสู่ครอบครัวและสังคม

นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน “5 ทศวรรษแห่งการก้าวย่าง : สานรักครอบครัวสู่ชุมชน” เพื่อให้สังคมได้รับทราบและเข้าใจถึงภารกิจสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จ.ปทุมธานี ที่ดำเนินงานรับใช้สังคม มากกว่า 50 ปี ในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของคนไข้จิตทุเลา ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

นายจีระศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้มีการจัดบริการด้านปัจจัยสี่ รวมทั้งด้านการแพทย์ สังคม และสังคมสงเคราะห์ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการในหน่วยงานสังกัด พก. เพื่อให้คนพิการมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งส่งเสริมและเสริมสร้างเจตคติที่ดีของสังคมต่อคนพิการและความพิการอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

ถือเป็นหนึ่งในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ในสังกัด พก. จากทั้งหมด 13 แห่ง โดยให้บริการสงเคราะห์และฟื้นฟูคนไข้โรคจิตที่อาการทุเลาแล้ว โดยรับตัวจากโรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบัน จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และจากหน่วยงานอื่นๆ โดยเป็นคนไข้ที่ไม่มีญาติหรือ ถูกทอดทิ้ง และเป็นเพศชายกว่า 500 คน

นายจีระศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานในวันนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญ ในชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยการได้รับทราบและเข้าใจถึงภารกิจสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จ.ปทุมธานี ได้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของคนไข้จิตทุเลา ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมการให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือแก่คนไร้บ้านและประชาชนทั่วไป ซึ่งสถานคุ้มครองฯ ได้ดำเนินงานด้วยความยึดมั่นในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ว่า “งานช่วยคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากพิการ แต่อยากช่วยตนเอง ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไร เพื่อชีวิต และมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ ช่วยตนเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม” อันเป็นแนวทางการทำงานของสถานคุ้มครองฯ มาโดยตลอด อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขวัญกำลังใจถือเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่กับคนไข้จิตทุเลา ในสถานคุ้มครองฯ โดยผู้ป่วยเปรียบเสมือน “ลูก” ที่อยู่ในการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

“จากสถิติคนไข้จิตทุเลาที่มีจำนวนมากขึ้นในแต่ละปี ซึ่งรับมาจากโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ ขณะนี้ มีคนไข้จิตทุเลากว่า 500 คน อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี ซึ่งเป็นเสมือนจุดพักในการดูแล ฝึกอบรมด้านอาชีพ ก่อนส่งคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป ดังนั้น การส่งคืนสู่ครอบครัวอันเป็นสถาบันเริ่มต้นที่มีความรัก ความผูกพัน และการได้รับการดูแลที่ถูกต้องจากคนในครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ” นายจีระศักดิ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม