'เชียงใหม่' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค

| |
อ่าน : 3,315

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจาก สสส.

\'เชียงใหม่\' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth

'การอ่าน' นอกจากจะเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้แล้วยังถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิต เพราะหากคนเราไม่สามารถอ่านตัวหนังสือได้อย่างคล่องแล้ว อาจส่งผลให้ขาดความรอบรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เช่น การอ่านฉลากยา การอ่านเอกสารสำคัญทางกฎหมาย เป็นต้น

ช่วงเวลาทองที่ควรค่าแก่การปลูกฝังการอ่าน นั่นคือ ช่วงปฐมวัย เพราะเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งต่างๆ เป็นช่วงที่มีความสามารถในการพัฒนาสมองและทักษะทุกด้านกว่า 80% ของชีวิตมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน อาทิ แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย เทศกาล ICCRF กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำนัก งานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมกว่า 40 องค์กร จัดงาน "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค และเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน หรือ International Children's Content Right Fair (ICCRF) และมหกรรม Big Bad Wolf" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่

\'เชียงใหม่\' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth

ภายในงานจัดโซนนวัตกรรมการอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โซนการอ่านกับวิถีภูมิปัญญา โซนเปิดบ้านเด็กปฐมวัยอ่านยกกำลังสุขสนุกในท้องถิ่น รวมถึงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน และเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับคุณครูและพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมแต่ละโซนอย่างคึกคัก

ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณะกรรมการบริหารแผนสำนัก 5 สสส. กล่าวถึงผลสำรวจวิกฤติพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ของกรมอนามัยว่า ในปี 2557 พบเด็กมีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าเฉลี่ยร้อยละ 38.2 และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลต่อทักษะด้านการสื่อสาร การพัฒนาอารมณ์ พัฒนาด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา รวมถึงการพัฒนาสุขภาวะในด้านต่างๆ สสส. มีพันธกิจในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านเพื่อสร้างวิถีสุขภาวะ ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียนและสังคม ผ่านการส่งเสริมระบบอ่านให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้สู่วิถีสุขภาวะ โดยสอดคล้องกับความต้องการและการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงกลุ่มเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและกลไกส่งเสริมการอ่าน อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่นำไปสู่การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยเมื่อต้นปี 2561 สสส.และภาคีเครือข่ายได้จัดมหกรรมการอ่านครั้งที่ 1 ขึ้นที่กรุงเทพฯ กระแสตอบรับดี ผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง และมีเสียงเรียกร้องอยากให้จัดงานระดับภูมิภาค การมาเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นการจัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติระดับภูมิภาคขึ้นครั้งแรก

\'เชียงใหม่\' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth

ด้าน นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานว่า สสส.มีความพยายามผลักดันให้เกิดวาระการอ่านแห่งชาติ ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเอื้อให้เกิดจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน เช่น จัดตั้งศูนย์ประสานงานสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อชุมชนท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมการอ่าน "ศูนย์อ่านยกกำลังสุข (SMART Reading)" จัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ "พลังอ่านชายแดนใต้" จัดทำยุทธศาสตร์ "นครแห่งการอ่าน" นำร่องในหลายจังหวัด อาทิ ลำปาง อุบลราชธานี เชียงใหม่ สงขลา ดำเนินโครงการอ่านสร้างสุขยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชนกว่า 100 แห่ง หนุนโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนารวบรวมและเผยแพร่ความรู้จัดอบรมปฏิบัติการและผลิตเป็นหนังสือวิชาการ หนังสือนิทานต้นแบบ ส่งเสริมโครงการธนาคารหนังสือ สร้างสรรค์หนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยที่เหมาะกับบริบทท้องถิ่น นิทาน 2 ภาษา (ไทย-มลายู รูปเขียนยาวี) นิทานเพื่อกลุ่มเด็กพิเศษ เป็นต้น

\'เชียงใหม่\' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth

"หนังสือและการอ่านจะเป็นกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ภายใน 6 ปีแรกของชีวิต ถ้าสามารถทำให้เด็กรักการอ่านได้จะเกิดเป็นนิสัยติดตัวไปตลอดชีวิต บางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าอ่านหนังสือให้เด็กเล็กๆ ฟังเด็กก็ไม่รู้เรื่อง แต่ความจริงแล้วเด็กซึมซับและเข้าใจได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เนื่องด้วย จ.เชียงใหม่ มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในหลายโครงการ เช่น โครงการ Spark U ที่ได้เห็นบทบาทการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในพื้นที่ปฏิบัติการ มีภาคีในเครือข่ายอย่างน้อย 20 องค์กร มีเครือข่ายที่เคยร่วมอบรมครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่าพันคน เราจึงมุ่งหวังขับเคลื่อนให้เกิดนิทานอ่านดอยสุเทพ เพื่อทำให้เกิดโครงการอ่านทั้งเมืองด้วยเรื่องเดียวกัน" ผู้จัดการแผนงานฯ เล่า

\'เชียงใหม่\' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth

ส่วนเทศกาล ICCRF มีความน่าสนใจ เพราะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่แห่งในโลก เช่น งาน Bologna Children's Book Fair ที่โบโลญญา ประเทศอิตาลี นางสาวตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน ICCRF กล่าวว่า เทศกาล ICCRF เป็นโครงการสนับสนุนกระตุ้นการซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือและเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เป็นเทศกาลแรกและหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่นำงานศิลป์มารวมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน เจ้าของลิขสิทธิ์และนักเขียนในระดับโลก ทั้งยังเปิดเวทีให้คนไทยได้แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับเด็กและเยาวชนสู่ตลาดอาเซียนและนานาชาติ

\'เชียงใหม่\' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth

"การส่งเสริมการอ่านตั้งแต่ปฐมวัยเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนที่ต้องทำ เพราะเด็กมีหน้าที่เติบโตเป็นอนาคตของชาติ การผนึกความร่วมมือแบบนี้จะช่วยกระเพื่อมการขับเคลื่อนงานออกไปในวงกว้างมากขึ้น และสะท้อนว่าเชียงใหม่ไม่ใช่เมืองการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเมืองแห่งการศึกษา มีชุมชนรักการอ่าน มีเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรม ครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจาก Big Bad Wolf Book Sale งานมหกรรมหนังสือนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพมากกว่า 1 ล้านเล่มมาร่วมด้วย และยังจัดประกวดวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก ASEAN Illustration Award โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 5,000 พันดอลลาร์สหรัฐ" นางสาวตรัสวินเผย

\'เชียงใหม่\' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth

สำหรับรางวัล ASEAN Illustration Award จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กในภูมิภาคอาเซียนได้มีเวทีแสดงผลงาน แบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท คือ รางวัลชนะเลิศภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน 1 รางวัล รางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยม (บันเทิงคดี) 1 รางวัล รางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยม (สารคดี) 1 รางวัล และรางวัลนักวาดภาพประกอบมือสมัครเล่น 5 รางวัล

\'เชียงใหม่\' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth

นายเมธีพงษ์ ก๋าเปา อายุ 33 ปี ผู้ได้รับรางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยมประเภทสารคดี รับเงินรางวัล 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ เมธีพงษ์ หนึ่งในคนไทยที่ได้รับรางวัล บอกเล่าความรู้สึกว่า ดีใจมาก เป็นการส่งผลงานประกวดครั้งแรกในชีวิต รางวัลนี้เปิดรับแนวผลงานที่หลากหลายจากศิลปินทั่วอาเซียน ไม่มีการจำกัดสไตล์การถ่ายทอดผลงาน ตนสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ อยากนำเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์มารวมกับศิลปะและจินตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงาน "Microscope" สื่อสารสิ่งที่เรามองไม่เห็น มิได้หมายความว่าไม่มี โดยจำลองการมองเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์ภาพประกอบจะเป็นส่วนดึงดูดแรกๆ กระตุ้นให้คนสนใจเรื่องราวในหนังสือสู่การต่อยอดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

\'เชียงใหม่\' นำร่องขับเคลื่อนการอ่านสู่ภูมิภาค thaihealth

หากการอ่านเป็นประตูบานแรกที่พาเด็กออกจากบ้านหลังเล็กให้ออกไปสู่โลกกว้าง นอกจากจะเสริมสร้างจินตนาการแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังความรอบรู้ ความรู้เท่าทัน ยังช่วยขัดเกลาให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและเปิดกว้างทางความคิดเห็น ผู้ใหญ่ไม่ควรรอช้าที่จะบ่มเพาะนิสัยในการอ่านให้เด็ก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เรดาร์ชีวิต  ฐานข้อมูลในชุมชน  กรมสุึขภาพจิต  เจ็บส้นเท้า  ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  เปลี่ยนแปลง  เคาท์ดาวน์  รักษาพยาบาล  พระครูโพธิวรธรรม  ผลไม้สด  หลักสูตรศึกษาไทย  องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  เจ้าหน้าที่ IT  เห็ดกระโดงตีนต่ำ  รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี  รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์  ความตระหนัก  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  ร้านค้าสีขาว  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม