สธ.ร่วมรับรองปฏิญญา เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินในเขตเมือง

| |
อ่าน : 313

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

สธ.ร่วมรับรองปฏิญญา เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินในเขตเมือง thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุขไทย ร่วมรับรองปฏิญญา “ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในเขตเมือง”ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งประเทศไทยได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้มาตรการระดับชาติและระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข “ความท้าทายและโอกาสในเขตเมือง” (High – level Conference on Preparedness for Public health emergencies “Challenges and Opportunities in Urban Areas”) เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ณ Musee des Confluences เมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยว ผู้ประสานงานระดับประเทศด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ ผู้นำท้องถิ่น องค์การอนามัยโลก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ องค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ และองค์กรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง จากรัฐสมาชิก 25 ประเทศ ประมาณ 150 คน

          นายแพทย์ธวัชกล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้ ได้หารือเกี่ยวกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในเขตเมือง และร่วมรับรองปฏิญญาว่าด้วยการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในเขตเมือง ซึ่งประเทศไทยได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำ  แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้มาตรการระดับชาติและระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และแสดงความมุ่งมั่นทางการเมืองในการร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น สาธารณสุข การขนส่ง การท่องเที่ยว ประชาสังคม และเอกชน สนับสนุนความมั่นคงด้านสุขภาพระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เนื่องจากการเดินทางและการท่องเที่ยวมีความเสี่ยงแก่ผู้เดินทางเข้าและออกในเขตเมืองที่อาจได้รับผลกระทบจากโรคระบาดและเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพ และการทำงานแบบพหุภาคีด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน จะเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม