(ร่าง) กำหนดการ เสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม "ชุมชนและรัฐร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะได้อย่างไร"

โดย
| |
อ่าน : 293
(ร่าง) กำหนดการ
เสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
“ชุมชนและรัฐร่วมสร้างครอบครัวสุขภาวะได้อย่างไร”

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้อง BB205 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 
11.45 - 12.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการเสวนา
12.30 - 12.40 น. กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์
โดย นายกสภาการพยาบาล/ผู้แทนจากสภาการพยาบาล
12.40 - 14.00 น. นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
โดย วิทยากร 4 ท่าน (ท่านละ 15 นาที)
• ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• นายแพทย์อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์
• นายพิทักษ์ บารุงชาติ ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสงขลา
• คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้ดำเนินการเสวนา รศ.ดร.นงนุช บุญยัง ผู้แทนจากสภาการพยาบาล
14.00 - 15.00 น. อภิปราย และระดมความคิดเห็น
- แนวทางการพัฒนาประเด็น
- กลไกของการทางานร่วมกัน
15.00 - 15.30 น. สรุปการเสวนา
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม