มุ่งเสริมพลังคนพิการด้วยการมีงานทำ-นวัตกรรมเพื่อคนทั้งมวล

| |
อ่าน : 2,532

ที่มา : MGR Online 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ MGR Online

มุ่งเสริมพลังคนพิการด้วยการมีงานทำ-นวัตกรรมเพื่อคนทั้งมวล thaihealth

พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงานวันคนพิการสากล 2561 มุ่งเสริมพลังคนพิการด้วยการมีงานทำ และนวัตกรรมเพื่อคนทั้งมวล

วันนี้ (3 ธ.ค. 61) เวลา 10.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ คนพิการต้นแบบ 11 รางวัล รางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม 3 รางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 64 รางวัล หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จำนวน 8 รางวัล และมาตรฐานองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการระดับดีมาก 32 รางวัล

โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 3,000 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายคนพิการ องค์กรคนพิการทั้ง 7 ประเภท คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน องค์กรคนพิการระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

มุ่งเสริมพลังคนพิการด้วยการมีงานทำ-นวัตกรรมเพื่อคนทั้งมวล thaihealth

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล พร้อมเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาคกับคนทั่วไป สำหรับ ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายคนพิการ อาทิ องค์กรคนพิการ 7 ประเภท คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ไอชาร์) กระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล อีกทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม อันเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยแนวคิดในการจัดงานวันพิการสากลครั้งนี้สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติที่กำหนดหัวข้อการจัดงานตามประเด็นหลัก (Theme) คือ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดงานที่มุ่งเน้นถึงความสำเร็จของการอยู่ในสังคมของคนพิการได้อย่างยั่งยืน พร้อมการมีงานทำของคนพิการ ตามมาตรา 33 34 และ 35 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ สามารถดำรงชีวิตด้วยตนได้เองอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการอย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืน

มุ่งเสริมพลังคนพิการด้วยการมีงานทำ-นวัตกรรมเพื่อคนทั้งมวล thaihealth

พลเอก อนันตพร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมที่สำคัญภายในงานแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ 1) โซนพิธีการ เป็นรูปแบบเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูปประสบการณ์ในการมีงานทำของคนพิการ ทั้งเรื่องการจ้างงานคนพิการอย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านคนพิการ และปัจจัยความสำเร็จ (Key success) ร่วมกัน ระหว่างคนพิการ องค์กรคนพิการ ภาคเอกชน และภาครัฐ เวทีเสวนา ขอนแก่นโมเดล เดินหน้าการจ้างงานคนพิการผ่านชุมชน เป็นการยกตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ในการขยายเครือข่ายคนพิการ และผู้ดูแลให้รวมตัวกัน ด้วยการร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมทำงานเพื่อการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองได้

อีกทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยประชารัฐระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ส่งผลให้เกิดการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 34 และ 35 ในหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ มีกิจกรรม Work shop ช่องทางทำกิน "ขนมไทย ทำกินได้ ทำขายรวย" จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จ.อุบลราชธานี เป็นผู้ฝึกสอนและให้คนพิการได้ทดลองปฏิบัติจริง 2) โซนนิทรรศการ ประกอบด้วย องค์กรคนพิการ 7 ประเภท และภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ 3) โซนบูธขายผลิตภัณฑ์คนพิการและกลุ่มอาชีพคนพิการ อาทิ งานศิลปะ งานฝีมือ งานประดิษฐ์ เครื่องใช้ งานจักรสาน งานตัดเย็บ งานทอผ้า อาหาร อาหารแปรรูป จำนวนกว่า 150 บูธ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

พัฒนาการเด็กไทย  ครอบครัวสีขาว  น้ำแข็ง  มาตรการการใช้ภาษี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สุขภาพจิต จิตดี จิตเวช ไม่ป่วย สุขภาพจิตดี เปลี่ยนแปลงสังคม  เครื่องเล่นเด็ก  สวนพุทธธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  ผู้ขายสินค้า  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานโครงการ พัฒนาศักยภาพแพทย์ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์  ไอศกรีม  เอกภาพ  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก  คนไทย วิ่ง ชีวิตใหม่ เพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย  มะเร็งตับ  นักวิชาการพัฒนาบุคลากร  มาตรฐานอุตสาหกรรม  ป้องกันนักสูบหน้าใหม่  แก้ปัญหา  บนถนน  ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม