มหกรรมรองเมือง...เรืองยิ้ม ตอน 'Art บ้านบ้าน 2.0'

| |
อ่าน : 1,010

ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

ภาพประกอบจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

มหกรรมรองเมือง...เรืองยิ้ม ตอน \'Art บ้านบ้าน 2.0\' thaihealth

มหกรรมรองเมือง...เรืองยิ้ม ตอน Art บ้านบ้าน 2.0

รองเมือง...เรืองยิ้ม  มีเป้าหมายเพื่อสร้างสุขภาวะให้เด็กเยาวชนและชนชนย่านรองเมือง 4 ชุมชน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร โดยใช้กระบวนการสื่อสารสร้างสรรค์ เรื่องราววิถีชีวิต อาหาร เพื่อสร้างคุณค่าในตัวเอง สร้างความรู้สึกรักชุมชนให้กับกลุ่มเด็กเยาวชน  และใช้ศิลปะในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชน  สร้างสุขภาวะทางจิตให้ชุมชนแออัด จากชุมชนเศร้าหมองกลายเป็นชุมชนสดใสน่ามองด้วยศิลปะ จากชุมชนปิดกลายเป็นชุมชนเปิดใจเรียนรู้ผู้คนข้างนอกมากขึ้น คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างแน่นแฟ้นขึ้น  และลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและชุมชนของตน กระบวนการดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน  มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในนามเครือข่ายรองเมือง...เรืองยิ้ม  คาดหวังในอนาคตเพื่อให้ชุมชนแออัดย่านรองเมืองเป็นพื้นที่เรียนรู้ ที่ผู้คนในย่านมีสุขภาวะทั้งทางกาย จิตใจ  มีสุขภาวะทางปัญญา อยู่อย่างมีความสุขตามบริบทของตนเอง โดยการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส )

การดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ( มพด.) เชื่อมประสานให้เกิดความร่วมมือและสร้างกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้ และสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน เน้นพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กเยาวชนให้เป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ หรือนักสื่อสารสุขภาวะ  ที่ใช้ประเด็นเรื่องอาหาร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน สร้างสรรค์สื่อสร้างคุณค่าและการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการส่งเสริมให้เครือข่ายมหาวิทยาลัย อาสาสมัครนักศึกษา กลุ่มศิลปิน ใช้ศิลปะในการพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่อง ในปี 2561 ที่ผ่านมา กระบวนการเน้นใช้ศิลปะไปเปิดพื้นที่ ตรอกซอกซอยที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่สวยงาม  สร้างเส้นทางเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผ่านศิลปะโดยการทำงานร่วมกันของกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาศิลปศึกษา  และพี่ๆ อาสาสมัครนักศึกษา สร้างสรรค์งาน “ศิลปะบนกำแพง” เชื่อมโยง ให้เกิดเป็นเส้นทางศิลปะใน 4 ชุมชนย่านรองรองเมือง คือ ชุมชนวัดดวงแข  ชุมชนตรอกสลักหิน ชุมชนแฟลตรถไฟ และชุมชนจรัสเมือง ตามความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมกับเชื่อมโยงเส้นทางอาหารร้านเรืองยิ้ม   กลุ่มเด็กเยาวชนพวกเราก็สร้างสรรค์สื่อเพื่อสื่อสารวิถีชีวิตชุมชน พัฒนาให้เกิดพื้นที่สีเขียวที่เป็นทั้งพืชผักสวนครัว และไม้ประดับสวยงามในชุมชน  และทดลองสร้างตลาดนัดชุมชนที่เรียกว่า “ตลาดรองเมืองเรืองยิ้ม”   

คาดหวังเปลี่ยนพื้นที่ย่านชุมชนแออัดเมืองให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ เป็นเส้นทางเรียนรู้ศิลปะ พื้นที่สีเขียว และชิมอาหารของย่านรองเมือง  เป็นจังหวะก้าวของการเดินทางย่านสุขภาวะ 

มหกรรมรองเมือง...เรืองยิ้ม  เป็นรูปแบบการสื่อสารสาธารณะที่จะบอกความรู้สึกความต้องการของชุมชน ที่ต้องการพื้นที่สร้างสรรค์ รวมถึงการแสดงความขอบคุณต่อเครือข่าย อาสาสมัครทุกท่าน ภายในงานจะมีการทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนวิถีชีวิตของชุมชน   ที่มาร่วมกันพัฒนาชุมชนพวกเราตลอดทั้งปี  ปีนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 5  มหกรรมกลายเป็นงานประจำปีของชุมชน ถนนรองเมือง เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชนย่านรองเมืองอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นการจัดมหกรรมครั้งที่ 6 ชื่อมหกรรม “รองเมือง...เรืองยิ้ม” ตอน ART บ้านบ้าน 2.0  ที่ต้องการโชว์ “ศิลป์อินเมือง” ทั้งเส้นทางศิลปะที่เชื่อมโยง 4 ชุมชนย่านรองเมือง ชิ้นงานศิลปะบ้านบ้าน ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชิวิตคนใน 4 ชุมชน โดยชุมชนคิดทำเอง และกลุ่มนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมสร้างสรรค์ขึ้นโดยฐานความต้องการของชุมชน มีการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมประกวด “มองชุมชนผ่านเลนส์” (ถ่ายรูปกับศิลปะสะท้อนวิถีชุมชน) พร้อมทั้งมีซุ่มกิจกรรม Workshop ศิลปะทุกแขนง มีการแสดงจากชุมชน และการแสดงศิลปะวาดทรายสะท้อนวิถีชุมชน จากเครือข่ายรองเมืองเรืองยิ้ม เครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ เครือข่ายชุมชน มีร้านอาหารชุมชน ที่มาร่วมกันสื่อสารและสร้างกันเรียนรู้ในงานมหกรรมครั้งนี้       

มหกรรมรองเมืองเรืองยิ้มครั้งนี้... จึงเป็นการสะท้อนกลับชุมชน ให้รู้สึกเห็นคุณค่าในวิถีชีวิตตนเอง รู้สึกรักในชุมชน  รู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนเครือข่ายย่านรองเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สร้างฐานให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง และชุมชนสุขภาวะต่อไปในอนาคต 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม