พัฒนาการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของไทยสู่ยุค 4.0

| |
อ่าน : 1,091

ที่มา : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ

พัฒนาการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของไทยสู่ยุค 4.0 thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของประเทศสู่ยุค 4.0 เร่งปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำงาน และพัฒนาผู้ประกอบการ – ผู้บริโภคให้ตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย เผยขณะนี้มีต้นแบบจังหวัดอาหารปลอดภัย 12 แห่ง มีระบบควบคุมหลักสากล

นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยของประเทศสู่ยุค 4.0 ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และอีกหลายหน่วยงาน โดยมีกลยุทธ์เร่งพัฒนาใน 3 ส่วนหลัก คือ 1.พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย ปฏิบัติได้จริง สนับสนุนผู้ประกอบการเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 2.นำเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการทำงานเพื่อให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลทั้งระบบฐานข้อมูล ระบบแจ้งเตือน และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ สร้างจิตสำนึกด้านอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการและสนับสนุนผู้บริโภคให้มีความรู้เท่าทันทางสุขภาพ

ในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยขณะนี้ มีจังหวัดต้นแบบอาหารปลอดภัยแล้ว 12 จังหวัด คือ ลำปาง ระนอง ชัยภูมิ สระบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี พัทลุง น่าน เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ สงขลา และสมุทรสาคร มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการกำกับควบคุมอาหารปลอดภัยตามหลักสากล CODEX (CCFICS) และกฎอนามัยระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยอาหาร (IHR) สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยอาหารสด เนื้อสัตว์ พืชผัก ผลไม้ ทุกชนิดที่เป็นอาหารจากภาคการเกษตร ในจังหวัดต้นแบบได้รับการตรวจสอบคุณภาพให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อาหาร และตั้งเป้าจะขยายจังหวัดต้นแบบอย่างต่อเนื่อง 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม