สธ.เร่งสร้างความเข้มแข็งพอช.

| |
อ่าน : 655

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

สธ.เร่งสร้างความเข้มแข็งพอช. thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.เร่งสร้างความเข้มแข็ง พอช. ทำงานเชื่อมโยงการแพทย์พื้นที่ ปี 62 เดินหน้า 7 ประเด็นสำคัญ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2562 ด้วยแนวคิด “อำเภอสุขใจ : เส้นทางการพัฒนา พชอ. สู่ความยั่งยืน” ว่า การทำงานของ พชอ.เป็นการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาประชาชนตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ตามแนวคิด คนไทย ใส่ใจดูแลกัน มีเป้าหมายพัฒนาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของส่วนราชการ องค์กร และประชาชนในอำเภอ โดยข้อมูลในปี 2561 ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วมครบทั้ง 878 อำเภอ รวม 2,400 โครงการ อาทิ การดูแลผู้สูงอายุ 461 โครงการ อุบัติเหตุ 415 โครงการ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 408 โครงการ

นพ.สุขุมกล่าวต่อว่า สำหรับในปีงบฯ 2562 กระทรวงได้สนับสนุนงบฯ และกำหนดนโยบายให้ พชอ.เป็นแกนหลักขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน เชื่อมประสาน รพ.สต.ติดดาว คลินิกหมอครอบครัว และชุมชน ยกระดับคุณภาพบริการปฐมภูมิให้ประชาชนได้รับบริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี และแก้ไขปัญหาที่สำคัญในพื้นที่ที่กระทบคุณภาพชีวิต รวมทั้งให้เขตสุขภาพจัดทีมเยี่ยมเสริมพลัง ระดับจังหวัด ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนและบริหารจัดการงบฯ ส่วนระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน พชอ. สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขา โดยต้องมีการประชุมหารือกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมอบหมายให้กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมสนับสนุน เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า สำหรับเป้าหมายของการดำเนินงาน พชอ.ในปีงบประมาณ 2562 เน้น 7 ประเด็น คือ 1.โครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.โครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 3.โครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ 4.การดูแล เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เปราะบาง 5.การสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 6.การป้องกัน อุบัติภัยทางถนน และ 7.การพัฒนาและแก้ปัญหาตามบริบทพื้นที่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม