'สสส.' จับมือ '40องค์กร' จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ

| |
อ่าน : 1,794

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

\\'สสส.\\' จับมือ \\'40องค์กร\\' จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ thaihealth

'สสส.' จับมือ '40องค์กร' จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ หวังชวนทุกครอบครัวอ่านหนังสือให้ลูกฟัง

29 พ.ย.61 สสส. ร่วมกับศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน อาทิ แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย, เทศกาล ICCRF, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park, ภาคธุรกิจ, ภาคประชาสังคมกว่า 40 องค์กร ร่วมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติมหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาคและเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน หรือ ICCRF (International Children's Content Rights Fair) และมหกรรม Big Bad Wolf ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอ่านในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญต่ออนาคตของประเทศ

\\'สสส.\\' จับมือ \\'40องค์กร\\' จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ thaihealth

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า จากวิกฤตพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 0-6 ปี ที่เป็นช่วงวัยที่มีความสามารถในการพัฒนาสมองและทักษะทุกด้านกว่า 80% ของชีวิตมนุษย์ ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยสำรวจพบว่า เด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้าโดยรวมร้อยละ 30 และมีแผนพัฒนาการด้านภาษาที่ล่าช้าสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผลสำรวจล่าสุดปี 2557 พบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้าเฉลี่ยร้อยละ 38.2 ส่งผลเสียต่อการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ อาทิ การสื่อสาร การพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และกระทบต่อสุขภาวะในทุกด้าน ดังนั้นงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค” ครั้งนี้ จะมีส่วนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่สำคัญของการอ่านกับการสร้างเสริมสุขภาพทุกมิติ โดยจะเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยให้พ่อแม่และครู ได้เลือกสรรหนังสือและสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น เห็นเทคนิคปฏิบัติการที่จะช่วยส่งเสริมการอ่านแบบก้าวกระโดด ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่นในครอบครัว เป็นรากฐานสำคัญของการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้าน นางชมัยพร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา กล่าวว่า พลังของวรรณกรรมช่วยกล่อมเกลาและขัดเกลาให้มนุษย์ได้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น การอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่ 0-6 ปี หรือช่วงปฐมวัย จะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งยังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงอุดมคติและค่านิยมที่ดีงาม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ในงานนี้องค์กรร่วมจัดงานได้นำเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างให้เกิดรากฐานการอ่านตั้งแต่เด็กปฐมวัย รวมถึงสร้างความร่วมมือในการรณรงค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

\\'สสส.\\' จับมือ \\'40องค์กร\\' จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ thaihealth

ภายในงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาคตลอดทั้ง 4 วัน มีกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ใน 4 โซน ได้แก่ โซนนวัตกรรมการอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างทักษะชีวิตสู่พลเมืองสร้างสรรค์ก้าวทันศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมสำคัญ เช่น การอ่าน การเล่น เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF, นวัตกรรม Thai Reading Tree, การคัดสรรหนังสือสร้างเสริมสุขภาพ 100 หนังสือดี 100 ปีสาธารณสุขไทย.เพื่อพัฒนา 4 H ได้แก่ Head, Heart, Hand, Health, มหัศจรรย์ 1,000 บาทกับคลินิกพัฒนาการเด็กและพัฒนาเด็กพิเศษ // โซนการอ่านกับวิถีภูมิปัญญา นำเสนอนวัตกรรมผลงานส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วรรณกรรมในฝักกริชจากชายแดนใต้พหุวัฒนธรรมล้านนา, นิทานชุดอ่านดอยสุเทพ กิจกรรมเล่านิทานและสร้างสรรค์ของเล่นโดยพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ย // โซนเปิดบ้านเด็กปฐมวัย อ่านยกกำลังสุขสนุกในท้องถิ่น โดยการเรียนรู้เทคนิคปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กทุกพื้นที่ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีงานนิทรรศการ เวทีวิชาการ การอบรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปะวัฒนธรรม และนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาครู พ่อแม่ อีกมากมาย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  รักแร้  สุขภาพหญิงไทย  พญ. ยุพยง แห่งเชาวนิช  โภชนาการเหมาะสม  สวดมนต์ข้ามปี  โอเวอร์ออล  สืบพันธุ์  พักผ่อนให้เพียงพอ  สมัชชาปฏิรูป  ผู้ป่วยโรคเลือด  นักวิชาการด้านภาคีสัมพันธ์  พิจารณาเห็นชอบ  กาบา  พนันมีแต่เสีย  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth เปิดรับพิจารณาพันธมิตร จัดทำเวบไซต์ ศูนย์กลางการเรียนรู้ งานสื่อการตลาดเพื่อสังคม  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สศส. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ  เบเกิลเฮด  การสร้างเสริมสุขภาพ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม