รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

| |
อ่าน : 12,535

ที่มา : คมชัดลึก

รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม thaihealth

แฟ้มภาพ

กคช.รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลกร้อน

การเคหะแห่งชาติสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวง พม.ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะและลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อน เกิดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ ตั้งเป้าปี 2562 นำร่อง 5 พื้นที่ ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) จ.นนทบุรี บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 จ.ปทุมธานี บ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 1 จ.สมุทรปราการ และสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ หลังจากนั้นจะขยายผลไปสู่ชุมชนข้างเคียงและชุมชนอื่นๆ ต่อไป

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านการจัดการของเสียและขยะพลาสติกในชุมชนเป็นปัญหาระดับชาติที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังคงดำเนินการหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยผลการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2560 พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยจำนวน 27.37 ล้านตัน/ปี หรือ 74,998 ตัน/วัน เฉลี่ย 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน โดยแบ่งออกเป็น ขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 8.51 ล้านตัน/ปี (31%) ขยะที่จัดการอย่างถูกวิธี 11.69 ล้านตัน/ปี (43%) ขยะที่จัดการไม่ถูกวิธี 7.17 ล้านตัน/ปี (26%) และการจัดการขยะถุงพลาสติกเป็นอีกปัญหาหนึ่ง เนื่องจากขยะถุงพลาสติก 1 ใบใช้เวลาย่อยสลาย 450 ปี และทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับถุงพลาสติก ทั้งการเผากำจัดถุงพลาสติกและการนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำด้วยการนำมาใส่ขยะมูลฝอยจะทำให้เกิด การแปรสภาพเป็นผลให้เกิดก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งต้นเหตุที่ก่อให้

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้การบริหารจัดการขยะเป็นวาระสำคัญ ด้วยการรณรงค์ลดขยะในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการเคหะแห่งชาติจึงได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาล โดยการเคหะแห่งชาติได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะและลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นระบบในชุมชน รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวันแทน ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง โดยในปี 2562 ตั้งเป้าหมายรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกใน 5 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) จ.นนทบุรี บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 จ.ปทุมธานี บ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 1 จ.สมุทรปราการ และสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการของเสียและลดใชถุงพลาสติกภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

"...เราคาดหวังว่า ชาวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จะตื่นตัวหันมาใช้ถุงผ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อน และสามารถลดปริมาณขยะภายในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งชุมชนนำร่องทั้ง 5 พื้นที่จะเป็นชุมชนต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเอง ตลอดจนขยายผลไปสู่ชุมชนข้างเคียงและชุมชนอื่นๆ ของการเคหะแห่งชาติต่อไป..." ดร.ธัชพล กล่าวในที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม