เตือนผู้ผลิต นำเข้า จำหน่ายยา รีบต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ

| |
อ่าน : 2,424

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เตือนผู้ผลิต นำเข้า จำหน่ายยา รีบต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ thaihealth

แฟ้มภาพ

อย. เตือนสถานประกอบการ ผลิต นำเข้า จำหน่ายยา ด้วยใบอนุญาตเกี่ยวกับยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่ อย. ได้ออกให้ไว้ในปี พ.ศ. 2561 จะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้ หากผู้รับอนุญาตประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอเพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2562 ก่อนจะสิ้นอายุ มิฉะนั้นอาจต้องเสียค่าปรับ ผู้รับอนุญาตที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค. 2561 ส่วนผู้รับอนุญาตที่อยู่ในต่างจังหวัด ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ ยกเว้นใบอนุญาตที่ อย. ระบุให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตที่ อย.

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้านยา เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้ยา ดังนั้น ขอให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไปในปี พ.ศ. 2562 ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตจะสิ้นอายุ ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตในเขตกรุงเทพฯ อย. จะต่ออายุใบอนุญาตทางไปรษณีย์เท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและให้เกิดความรวดเร็ว โดยผู้รับอนุญาตไม่ต้องเดินทางมาที่ อย. เป็นการลดความแออัดของผู้มาติดต่อราชการ โดยสามารถส่งคำขอต่ออายุ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย และหากพ้นกำหนดเวลาหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ จะต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตใหม่เท่านั้น

ทั้งนี้ ในการต่ออายุใบอนุญาต ขอให้ส่งเอกสารและหลักฐาน คำขอต่ออายุใบอนุญาตตามประเภทที่ส่งให้ ใบอนุญาตฉบับจริง ใบรับรองแพทย์ของผู้รับอนุญาต หรือผู้ดำเนินกิจการ และของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ รูปถ่ายของผู้รับอนุญาต หรือผู้ดำเนินกิจการ (กรณีช่องต่ออายุในใบอนุญาตเต็มแล้ว) รูปถ่ายด้านหน้าของสถานที่จริง ที่ได้รับอนุญาต และเอกสารแสดงการเป็น “ร้านยาคุณภาพ” หรือผลการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) (เฉพาะ ข.ย.1 เท่านั้น) สำหรับปีนี้การชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตและค่าคำขอ    ต่ออายุใบอนุญาต ให้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใช้ใบ Pay in ที่แนบไปให้เท่านั้น

ในส่วนของผู้รับอนุญาตในต่างจังหวัด ให้ยื่นคำขอต่ออายุที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ (ยกเว้นใบอนุญาตที่ อย. ระบุให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตที่ อย.) ตามกำหนด วัน เวลา ยื่นคำขอ รวมทั้งเอกสารหลักฐาน และอัตราค่าธรรมเนียมค่าคำขอ ให้เป็นไปตามที่จังหวัดกำหนด

อย. ย้ำเตือนผู้ประกอบการผลิต นำเข้า จำหน่ายยาด้วยใบอนุญาตเกี่ยวกับยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ตรวจดูรายละเอียดวันสิ้นอายุของใบอนุญาต มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายโดยไม่จำเป็น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารหรือการยื่นคำขอต่ออายุฯ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่งานใบอนุญาต สำนักยา โทรศัพท์หมายเลข  02-590-7200

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม