20 พฤศจิกายน วันเด็กสากล

| |
อ่าน : 403

ที่มา: กรมสุขภาพจิต

20 พฤศจิกายน วันเด็กสากล thaihealth

แฟ้มภาพ

เนื่องในวันเด็กสากล 20 พฤศจิกายน กรมสุขภาพจิต เชิญชวนทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจพัฒนาเด็กที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักของประเทศชาติในอนาคต โดยยึดตามหลัก CPR ( Creativity, Positivity, Responsibility to social)

เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเด็กสากล (Universal Children’s Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกๆคนร่วมมือกันคุ้มครอง   สวัสดิภาพของเด็ก และสิทธิด้านต่างๆของเด็ก และยังเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่เด็กๆทั่วโลก  โอกาสนี้ นพ.เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เชิญชวนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเด็กๆที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักของประเทศชาติในอนาคต โดยยึดตามหลัก CPR ซึ่งได้แก่ Creativity (C) หมายถึง การสนับสนุนให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เด็กใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของตัวเองในแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์ในสังคม คือ ความสามารถในการผลิตสิ่งใหม่ๆให้แก่สังคม Positivity (P) หมายถึง การสนับสนุนให้เด็กมีความคิดเชิงบวก ซึ่งความคิดเชิงบวกนี้จะช่วยให้เด็กรู้จักยืดหยุ่นทางความคิดหรือปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี สอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะสร้างกำลังใจให้ตนเอง และสร้างกำลังใจให้ผู้อื่น Responsibility to social (R) หมายถึง การสนับสนุนให้เด็กมีจิตสำนึกต่อสังคมที่ดี โดยสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ที่บ้าน ชุมชน และสังคม  นอกจากนี้แล้ว ยังควรกระตุ้นให้เด็กมีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ทั้งนี้ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและควรกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเองในแต่ละด้านด้วย ก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเด็กไทยได้  อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม