สร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย

| |
อ่าน : 1,689

ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมือง

สร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย thaihealth

มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง สร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้และสืบสาน “ศาสตร์ของพระราชา” สร้างเครือข่ายครอบครัวพอเพียงจิตอาสาในระดับอุดมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทส. เผยถึงแนวทางความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “มทส. ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ต่อยอดเครือข่ายครอบครัวพอเพียงจิตอาสา ซึ่งมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งเป็นเครือข่ายครอบครัวพอเพียงจิตอาสากับมูลนิธิมาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนระดับมัธยม ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมเพาะต้นกล้าที่ถูกปลูกฝังการเป็นจิตอาสาจากโรงเรียนที่ก้าวมาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ให้เป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่งและเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ อีกทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายจิตอาสาให้กว้างขวางในหมู่ประชาคม

มทส. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร มทส. ได้เรียนรู้ “ศาสตร์ของพระราชา” ผ่านชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ร่วมสืบสานและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง ได้พัฒนาศักยภาพทางความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เป็นอีกช่องทางให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ตามกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ทั้งนี้ แนวทางความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย จะได้ร่วมกันจัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในฐานะเครือข่าย ร่วมกันศึกษาวิจัย สร้างงานด้านวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการงานและอาชีพให้ทันสมัย และตรงต่อสถานการณ์ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สามารถสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง สร้างเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ ทุกมิติบนบริบทพื้นฐานของความเป็นไทย โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของความร่วมมือนี้ 5 ปี”

ด้าน นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กล่าวด้วยว่า “มูลนิธิครอบครัวพอเพียงมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย ประชาชน และในชุมชน โดยประสานให้เกิดความร่วมมือ การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีจิตอาสา สร้างเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ใจอาสาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยอื่นที่ร่วมโครงการ ตามพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ร่วมสร้างกิจกรรมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และสานให้เกิดความร่วมมือในการรักษาศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย 2) ร่วมสร้างกิจกรรมรู้รักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม 3) ร่วมสร้างกิจกรรมครอบครัวพอเพียงไม่ทนต่อการทุจริต เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสู่สภา 4) ร่วมสร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึก ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมร่วมดูแลสังคมที่อ่อนแอกว่า และจะไม่เป็นผู้สร้างปัญหาให้สังคม 5) ร่วมสร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึกการออมเพื่ออนาคตตลอดจนยกย่องและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา บุคคล หรือหน่วยงาน ที่สร้างนวัตกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 5 ด้าน เพื่อการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณธรรม และสิ่งแวดล้อม”

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม