'พัชรพิทยาคม' มุ่งมาตรการขจัดบุหรี่ในโรงเรียน

| |
อ่าน : 2,862

ที่มา : เว็บไซต์ smartonline.in.th ข้อมูลโดย ครูขวัญ ขวัญมุข เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ smartonline.in.th

\'พัชรพิทยาคม\' มุ่งมาตรการขจัดบุหรี่ในโรงเรียน thaihealth

"พัชรพิทยาคม" มุ่งมั่นมาตรการขจัดบุหรี่ในโรงเรียน

โรงเรียนพัชรพิทยาคม มีนโยบายเกี่ยวกับ โรงเรียนปลอดบุหรี่และเหล้า ตั้งแต่ปี 2558 โดยประกาศให้คณะครูนักเรียน และผู้ปกครองทุกคนได้รับทราบในนโยบายดังกล่าว ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ผ่านการเสนอและเห็นชอบจากนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน "โรงเรียนปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ให้กับครูและนักเรียนแกนนำ ตามกรอบ "7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่"

มาตรการที่ 1 : การกำหนดนโยบาย

จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่ และเหล้า ตั้งแต่รั้วหน้าโรงเรียน ทางเข้าโรงเรียน ต้นไม้ อาคาร สนามกีฬา สวนหย่อม ห้องน้ำ บอร์ดหน้าห้อง โดยการเปลี่ยนมุมอับต่างๆ เช่น ผนังด้านหน้าห้องน้ำชาย - หญิง เป็นต้น และเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ และดื่มเหล้า ด้วยการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนอาสาสมัคร รวมถึงสารวัตร นักเรียนของห้องเรียนสีขาว

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อ "โรงเรียนปลอดบุหรี่และเหล้า"

โรงเรียนมีคำสั่งที่ 72/2560 แต่งตั้งคณะครูและนักเรียนดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และใช้ KD ASSIST เป็นเครื่องมือในการคัดกรอง ทำให้ได้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยการคัดกรองของครูที่ปรึกษา เสนอต่อผู้อำนวยการและจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ วันยาเสพติดในโรงเรียนเป็นประจำปี

\'พัชรพิทยาคม\' มุ่งมาตรการขจัดบุหรี่ในโรงเรียน thaihealth

มาตรการที่ 3 จัดสภาพแวดล้อมตามกฎหมาย

โรงเรียนจัดทำ "ป้ายเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย" ติดสติ๊กเกอร์บริเวณห้องน้ำ ตามอาคารต่างๆ รถยนต์ของโรงเรียน เฝ้าระวังพื้นที่เอื้อต่อการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง จัดให้มีมุมเรียนรู้ในห้องเรียน หน้าห้องเรียน สื่อ ภาพวาดรณรงค์หน้าโรงเรียน ภาพวาดประกวดแข่งขันเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และลานกีฬา

มาตรการที่ 4 สอดแทรกเรื่องบุหรี่และเหล้า การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น กิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิเช่น ชุมนุมทูบีนัมเบอร์วัน การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) แนะแนว อีกทั้งยังได้สอดแทรกในกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่นแห่เทียน โฮมรูม ประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น

มาตรการที่ 5 การมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อการขับเคลื่อน

เช่น กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เดินรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ สร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

\'พัชรพิทยาคม\' มุ่งมาตรการขจัดบุหรี่ในโรงเรียน thaihealth

มาตรการที่ 6 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โรงเรียนได้นำระบบคัดกรอง KD ASSIST ของศูนย์เพื่อการคัดกรองโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มาคัดกรองนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นจากครูที่ปรึกษา ทำให้ได้มาซึ่งนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำเข้าสู่กระบวนการบำบัด โดยหลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) องค์กรแห่งการเรียนรู้

มาตรการที่ 7 การมีกิจกรรมรวมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ภายใต้โครงงานคุณธรรมในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อ แม่เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ โดยนำประกาศของโรงเรียนไปเชิญชวนผู้ปกครอง และเพื่อนบ้าน รวมถึงคนในชุมชน ให้ลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ ให้ได้ 3 ล้านคน และเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์รวมกับกิจกรรมสำคัญของชุมชน เช่น บุญบั้งไฟ แห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น

ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือ ผู้อำนวยการ เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันยาวชนคนในตำบลนาป่า ก็คือนักเรียนพัชรพิทยาคม ที่ยังมีค่านิยมที่ผิดในเรื่องของบุหรี่ จึงได้จัดทำนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และเหล้า ประกาศคำสั่งที่ 72/2560 แต่งตั้งคณะครูและนักเรียนดำเนินงานตาม ใช้ KD ASSIST เป็นเครื่องมือในการคัดกรอง จัดทำหลักสูตร จัดการเรียนการสอนเรื่องบุหรี่ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ ลูกเสือ เนตรนารี ยาเสพติด กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม