กำหนดการ ประชุมสานพลังเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2561

โดย
| |
อ่าน : 354
กำหนดการ
ประชุมสานพลังเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกินรี 2 โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
 
09.30 - 09.40 น.     ต้อนรับและบอกเล่าที่มาของการจัดประชุม
โดย คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส.
09.40 - 09.50 น.     แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม
09.50 - 10.00 น.     สรุปสาระสำคัญจากการประชุมสานพลังเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 โดย ทีมนักวิชาการสำนัก 4 สสส.
10.00 - 10.15 น.     ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอวาระประชุมเพิ่มเติม
10.15 - 11.00 น.     แบ่งปันเรื่องเล่า 
• (ร่าง) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ... 
โดย อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
11.00 - 11.50 น.     เปิดอภิปราย : 
• การขับเคลื่อน (ร่าง) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ... 
• เรื่องอื่นๆ
11.50 - 12.00 น.     สรุปการประชุมและก้าวต่อไป
โดย คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนัก 4 สสส.
12.00 น.                 ปิดประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เปิดรับข้อเสนอโครงการ การสร้างเสริมพลังชุมชนด้วยกระบวนการสื่อสารสาธารณะ -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม