กำหนดการ Social Innovation Forum 2018

โดย
| |
อ่าน : 610
กำหนดการ
Social Innovation Forum 2018
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้อง 201 สสส.
 
08.45 - 09.20 น.     ลงทะเบียน
09.20 - 09.30 น.     Keynote: บทบาทนวัตกรรมกับการสร้างเสริมสุขภาพ 
โดย ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม และรักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศน์สัมพันธ์ สสส.
09.30 - 10.15 น.      เสวนา: นวัตกรรมสังคมคืออะไร เริ่มอย่างไร?
ปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนต้องการการแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ นวัตกรรมเป็นได้มากกว่า
เทคโนโลยี และต้องใช้กระบวนการทำงานร่วมกันแบบใหม่ๆ
● ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม และรักษาการผู้อำนวย
สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศน์สัมพันธ์ สสส.
● ดร.กนกพร กังวาลสงค์ KMUTT
● ธัญญพร จารุกิตติคุณ Thailand Social Innovation Platform, UNDP
● ดร. อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
● ชุติกา อุดมสิน Good Factory
● Moderator: ชาญวิทย์ หาญธำรงวิทย์ Handup Network
10.15 - 10.45 น.     โปรเจ็คต์ลดหวานด้วยการใช้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
กรณีศึกษา: Nudge Bootcamp & Nudge Lab
● ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
● กระบวนการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน ในส่วน Nudge Bootcamp และ Nudge Lab
● นำเสนอผลของ Nudge Lab และแนวทางในการขยายผลต่อ
● ผู้ร่วมเสวนา
- ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ธุมาวดี สุวัณณกีฎะ โก๋กาแฟ
- ธนทัต ไชยานนท์ Good Factory
- Moderator: ชาญวิทย์ หาญธำรงวิทย์ Handup Network
10.45 - 11.15 น.     เปิดตัวผู้ช่วย NCDs ในยุค 4.0 - NCD School บทเรียนออนไลน์สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล
โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ
● ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังว่าคืออะไร ทำไมถึงสำคัญ
● บทบาทของ e-learning ในฐานะที่เป็นสื่อใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพและลดงานของบุคลากร
● ผู้ร่วมเสวนา
- ผศ.เนตรนภา ขุมทอง มูลนิธิหมอชาวบ้าน
- คุณอารยา แสงเทียน Good Factory
- คุณสุมิตรา ชูแก้ว ศูนย์เบาหวาน รพ.ตากสิน
- Moderator: ชาญวิทย์ หาญธำรงวิทย์ Handup Network
11.15 - 12.00 น.     สุขภาพคนไทยเป็นอย่างไรบ้าง? - โจทย์นวัตกรรมจากข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ
● เป้าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ด้านสุขภาพ
● ข้อมูลสาเหตุการตายและการเจ็บป่วยหลักของคนไทย
● ข้อมูลเชิงคุณภาพเรื่องวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ
● เสวนา :
- ดร.ภญ. ฐิติพร สุแก้ว Burden of Disease, International Health Policy Program (IHPP)
- ดร.ประชาธิป กะทา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- ชุติกา อุดมสิน Good Factory
- Moderator: สุธาสินา เชาวน์เลิศเสรี MATSH
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 16.45 น.     Health Innovation Workshop เวิร์คช็อปการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ
ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
● ใช้กระบวนการ problem-tree analysis ในการร่วมหา root cause ของปัญหา และตั้งโจทย์
● ใช้กระบวนการ ideation เพื่อระดมสมองหาวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
● Visual thinking ในการนำเสนอไอเดีย
16.45 - 17.00 น.     Wrap-up and next steps
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศน์สัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เปิดรับข้อเสนอโครงการ การสร้างเสริมพลังชุมชนด้วยกระบวนการสื่อสารสาธารณะ -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม