สธ.ขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 1,205

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ

สธ.ขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด วางแผน ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ลดนักดื่มหน้าใหม่ บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อย่างเข้มข้น

           กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดนักดื่มหน้าใหม่และเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่

            นายแพทย์ศุภกิจกล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด และให้จังหวัดดำเนินการตามมติ ดังนี้ 1.ทบทวนความถูกต้อง ครบถ้วนองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานให้เป็นปัจจุบัน  โดยมอบหมายให้หน่วยราชการ และภาคประชาสังคมร่วมรับผิดชอบแผนงานต่าง ๆ  2. จัดการประชุมคณะกรรมการฯ จังหวัด อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน  3.ดำเนินการตามยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเข้มข้น อาทิ จัดกิจกรรมป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ มีการเฝ้าระวังและออกตรวจเพื่อป้องปราม รณรงค์ให้งานบุญประเพณี งานกีฬา งานเลี้ยงเป็นงานปลอดภัยปลอดสุรา สนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุราสำเร็จ

          ในปี  2562  ตั้งเป้าให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,068 แห่งทั่วประเทศ   คัดกรองและบำบัดผู้ติดสุราให้ได้ร้อยละ 40 ของผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล บังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 80 และใช้มาตรการชุมชนช่วยในการควบคุมการดื่มสุราอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

           “การจัดประชุมวันนี้เป็นการกระตุ้นเตือนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือลดนักดื่มหน้าใหม่ ส่งเสริมให้เยาวชนไม่ริเริ่มการดื่มสุรา และเตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บในทุกเทศกาล ทั้งนี้ ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2560 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 15,897,262 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 ส่วนเยาวชนอายุ 15-19 ปี ดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 623,773คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ในกลุ่มเยาวชน” นายแพทย์ศุภกิจกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม