มหกรรมอาหารปลอดภัย ลดโรค

| |
อ่าน : 1,442

ที่มา :  เดลินิวส์

มหกรรมอาหารปลอดภัย ลดโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

การรณรงค์ให้คนไทย ตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัย มีความสำคัญมาก รวมถึงการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาสตราจารย์ คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 7 ร้อย แก่น สาร สินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 โดยมีเครือข่ายที่ดำเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรและประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ที่หอประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ศาสตราจารย์ คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้าง การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา ดังนั้น จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการอาหารปลอดภัย และมี นโยบายการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ใน จ.ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ หรือกลุ่ม "ร้อย แก่น สาร สินธุ์" พร้อมทั้งขยายผลให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อลดการป่วย ลดรายจ่าย จากโรคที่มาจากการปนเปื้อนในอาหาร และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ เพิ่มนวัตกรรมทางการเกษตร โดยเน้นบริหารจัดการควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานทุกกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาหารปลอดภัย รวมทั้งแนวทางการดำเนินงาน และประสบการณ์ที่ได้รับ กับการดูแลสุขภาพให้เกษตรกรประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางสาธารณสุขให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นายแพทย์ณรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 7 ได้เห็นความสำคัญเรื่องอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีเชื้อโรคและสารปนเปื้อนหลายชนิดที่เป็นอันตรายถึงชีวิต หลักสำคัญในการเลือกรับประทานอาหาร นอกเหนือจากรสชาติอาหารแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงและพิจารณาควบคู่ไปด้วย คือ คุณค่าตามหลักโภชนาการ คุณภาพ ความสะอาดและปราศจากสารปนเปื้อน โดยเฉพาะอาหารภายในโรงพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข ต้องมีระบบการดูแลควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย ของอาหารทุกกระบวนการ

"ในปีนี้เราเน้นที่ความปลอดภัยก่อน (Safety) ปีหน้าจะ ขยับเป็นคุณภาพอาหาร (Quality)และปีถัดไปจึงเป็นเรื่องความมั่นคงของอาหาร (Security) โดยจะอาศัยกลไกเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายร่วมกันคือสุขภาพดีเริ่มที่อาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 จึงได้จัดโครงการมหกรรมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ และอำนวยความสะดวกให้ กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ผลิตหรือเกษตรกรและผู้บริโภค และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การขยายช่องทางการตลาดและเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการอาหารทุกระดับ" นพ. ณรงค์ กล่าว

นพ.ประวิตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 4 ด้าน 1. โรงครัวของโรงพยาบาล ผ่านมาตรฐานตามกรมอนามัยกำหนด 2. ศูนย์อาหาร ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste 3. ตลาดนัดสีเขียว (Green Market) โดยผ่านเกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อ 4. ร้านค้าสวัสดิการ หรือร้านค้าสหกรณ์ ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีตลาดนัดสีเขียว (Green Market) ครบทั้ง 18 โรงพยาบาล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม