เผยโฉม สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น

| |
อ่าน : 13,051

ที่มา :  แนวหน้า

เผยโฉม สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น thaihealth

แฟ้มภาพ

ความสุขของคนในชุมชน เป็นสิ่งที่ มีอยู่กับคนในชุมชนนั่นเอง ดังนั้น หากทุกคนดูแลตัวเองได้ดี ร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาวะที่ดี ก็ย่อมเป็นฐานที่สำคัญในการพัฒนา ให้ชุมชนมีแต่ความสุข และความสมบูรณ์ อย่างยั่งยืนตลอดไป

เมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้ ได้มีการจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ "จัดโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยเป้าหมายที่ เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทการเป็นผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาในสุขภาวะ ตั้งแต่ชุมชนระดับฐานรากจนถึงระดับประเทศ โดยคาดหวังว่า ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมในครั้งนี้ จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนาชุมชน และขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ให้เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาเช่นเดียวกับชุมชนเครือข่าย

เผยโฉม สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น thaihealth

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) สสส. กล่าวว่า เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นครั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อขยายแนวคิด แนวทางการดำเนินงานและวิธีการเชิงเทคนิค ผ่านสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น เข้าสู่วาระของทุกชุมชนท้องถิ่น ทุกกลุ่มทางสังคมในระดับท้องถิ่น และ เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนทุกระดับ โดยในครั้งนี้มีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาตำบล จำนวน 789 แห่ง เข้าร่วมเวที ซึ่งทุกท่านในที่นี้คือผู้นำชุมชนท้องถิ่น และ เป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกับผู้นำชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่และเครือข่ายพัฒนาชุมชนต่อไป

เผยโฉม สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น thaihealth

คุณบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัด กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การที่ชุมชนสามารถพึ่งตัวเองได้ คือเป้าหมายสำคัญที่ ทาง สสส. และภาคีตั้งเป้าไว้ ด้วยโครงสร้างในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน จึงต้อง อาศัยผู้นำในการดึงให้เกิดการมีส่วนร่วม สิ่งที่คาดหวังจากผู้นำชุมชนท้องถิ่นคือ จะได้ ช่วยนำพี่น้องประชาชนให้ตระหนักรู้ ร่วมกัน ลงมือทำและแก้ไขปัญหา ซึ่งไม่อยากเห็นผู้นำทำทุกอย่างเพียงคนเดียว แต่นำคนอื่นให้ลุกขึ้น มาทำ และท้ายที่สุด อยากเห็นผู้นำชุมชนทุกท่าน ไปขยายผลต่อให้ครบทุกชุมชน

ในงานนี้ได้มีการประกาศ รายชื่อ สุดยอดชุมชนท้องถิ่น และสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 2.มีความตั้งใจ เอาใจใส่ และรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ 3.มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4.มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี กติกา ข้อตกลง 5.ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม 6.มีการเรียนรู้และพัฒนางานด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง และมีการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางาน 7.มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ หาทางออกให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยไม่หยุดนิ่ง 8.มีการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ 9.สร้างและประสาน เครือข่ายในหลากหลายลักษณะ 10.ทำงาน ร่วมกับทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน

เผยโฉม สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น thaihealth

คุณสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่าย ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กล่าวว่า ผู้ที่รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งได้เห็นพัฒนาการทั้งจากส่วนบุคคล และองค์กร นำมาซึ่งการมอบเกียรติบัตรสุดยอด ชุมชนท้องถิ่น จำนวน 75 แห่ง และ สุดยอด ผู้นำชุมชนท้องถิ่น จำนวน 140 คน ซึ่งถือเป็น ปีแรกในการเชิดชูและให้กำลังใจผู้นำ ซึ่งผู้ที่ ได้รับรางวัล แสดงว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพ และมีความ มุ่งมั่นตั้งใจ รวมทั้งมั่นใจว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จะนำ พาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและน่าอยู่ได้ในอนาคต

เผยโฉม สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น thaihealth

ว่าที่ร้อยตรี ดำรงศักดิ์ ขวัญชัยนายกเทศมนตรี ต.ป่ากอดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย หนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำชุมชน ท้องถิ่น กล่าวว่า ที่ได้รางวัลนี้เนื่องจากตัวองค์กรมีการทำงานเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นๆ ในชุมชนพื้นที่ท้องถิ่น โดย ขับเคลื่อน 4 เรื่องหลัก คือ การบริหารจัดการการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อจะลดอุบัติเหตุบนท้องถนน การจัดการผู้สูงอายุ อย่าง ต่อเนื่องมา 8 ปี ถัดมาคือเรื่องจิตอาสามิตรภาพบำบัด และสุดท้ายคือ การจัดการด้าน การศึกษา และการขับเคลื่อนในอนาคต

เผยโฉม สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น thaihealth

นางสาวนูรือมา ลายามุง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ด้วยผลงานที่ได้พัฒนาและ ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนด้วยระบบการจัดการ ที่เท่าเทียมกัน ทำให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะชุมชนนี้เป็น ชุมชนพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่มีหลายศาสนา จึงส่งเสริมด้านการจัดการและพัฒนาให้ชุมชนมั่นคง ด้วยการทำให้ชุมชนเป็น พื้นที่เปิด ในส่วนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พยายามดูแลให้เท่าเทียมกัน ช่วยเหลือส่งเสริมเรื่องสุขภาวะ ซึ่งตอนนี้ได้พัฒนาผู้สูงอายุให้เข้าระบบหมดแล้ว ผู้พิการก็พัฒนาจนเป็นโรงเรียนผู้พิการแล้วเช่นกัน และกำลังจะพัฒนาเยาวชนเพราะยังขาดการมีส่วนร่วมและการศึกษา

และในงานนี้ได้มีพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 145 แห่ง ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) และศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็น (ศปง.) พร้อมทั้งร่วมประกาศสัตยาบัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันอีกด้วย

วันนี้เราได้ผู้นำชุมชนท้องถิ่น อนาคตข้างหน้าไม่เพียงแต่มีผู้นำท้องถิ่น เท่านั้นแต่ยังหมายถึง ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกัน เป็นกำลังสำคัญของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เหนือสิ่งอื่นใดคือ การพัฒนาไปสู่ ความยั่งยืน และเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพา ตัวเองได้ตลอดไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม